Resipi Lejen Dairy Champ


Anda bersedia untuk serlahkan bakat anda di dapur tahun ini? Jom sertai peraduan #ResipiLejenDairyChamp dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai serta peluang memasak dengan Chef Dato’ Fazley Yaakob!!

Bagaimana nak sertai? Mudah je! Ikuti langkah-langkah di bawah!

1. Untuk menyertai, Peserta perlu muat-naik gambar resipi tradisional yang dibuat menggunakan mana-mana produk Dairy Champ di ruang komen Facebook post tersebut (https://www.facebook.com/DairyChampMalaysia).

2. Peserta hendaklah menggunakan hashtag #ResipiLejenDairyChamp dalam post tersebut.

3. Semua penyertaan WAJIB dihantarkan melalui Facebook pada post peraduan yang rasmi. Penyertaan melalui tempat yang lain adalah tidak sah dan tidak akan dikira sebagai penyertaan. Peserta akan hilang kelayakan daripada peraduan.

Semoga berjaya!

Official Contest Announcement: https://www.facebook.com/DairyChampMalaysia/posts/1161794084358980

1. Penganjur
Peraduan “Resipi Lejen Dairy Champ” ini dianjurkan oleh Etika Sdn. Bhd. (No. Syarikat 197401000305 (17296-P)) (“Penganjur”).
2. Kelayakan
2.1. Peraduan terbuka kepada semua yang memenuhi kriteria seperti berikut:
(a) Warganegara Malaysia; dan
(b) Berumur 18 tahun ke atas.
2.2. Berikut adalah kriteria yang tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:
(a) Ahli Penganjur dan ahli keluarga yang terdekat;
(b) Pekerja syarikat gabungan dan / atau syarikat berkaitan Penganjur dan ahli keluarga terdekatnya;
(c) Rakan niaga, pembekal / pengedar Penganjur; dan
(d) Agensi promosi / pengiklanan / perhubungan awam yang terlibat dalam Peraduan ini.
3. Tempoh Peraduan
3.1. Peraduan akan bermula pada pukul 10:00:00 pada 1 April 2022 dan akan ditutup pada 23:59:59 pada 30 April 2022 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan tidak diterima secara automatik.
3.2. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan (“Tempoh yang Dipinda”) pada bila bile masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada mana-mana pihak. Sebarang Penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan atau Tempoh Pindaan (jika ada) akan ditolak.
4. Cara-cara menyertai Peraduan
4.1. Untuk menyertai, Peserta perlu muat-naik gambar resipi tradisional yang dibuat menggunakan mana-mana produk Dairy Champ di ruang komen Facebook post tersebut (https://www.facebook.com/DairyChampMalaysia).
4.2. Peserta hendaklah menggunakan hashtag #ResipiLejenDairyChamp dalam post tersebut.
4.3. Semua penyertaan WAJIB dihantarkan melalui Facebook pada post peraduan yang rasmi. Penyertaan melalui tempat yang lain adalah tidak sah dan tidak akan dikira sebagai penyertaan. Peserta akan hilang kelayakan daripada peraduan.
5. Hadiah Peraduan
5.1. Hadiah adalah seperti berikut:
HADIAH
HADIAH UTAMA
1 x [RM800 wang tunai, 1 carton produk Dairy Champ & peluang memasak bersama Chef Dato’ Fazley Yaakob]
HADIAH SAGUHATI
11 x [RM800 wang tunai & 1 carton produk Dairy Champ]
*Sila ambil perhatian bahawa perisa produk Dairy Champ akan diberi secara rawak. Sebarang permintaan untuk menggantikan perisa yang diberikan tidak akan dilayan.
6. Pemilihan Pemenang
6.1. Pemenang akan dipilih berdasarkan resipi yang paling unik dan kreatif dengan persembahan gambar terbaik mengikut budi bicara pihak penganjur.
6.2. Pemenang akan dihubungi dari Dairy Champ Malaysia melalui mesej peribadi/mesej Facebook.
6.3. Pemenang perlu membalas mesej peribadi/mesej terus kepada Dairy Champ Malaysia melalui Instagram untuk memberikan butiran berikut dalam masa TIGA (3) hari. Kegagalan untuk menghubungi Penganjur akan mengakibatkan kehilangan:
(a) Nama penuh mengikut I/C peserta
(b) Nomber I/C peserta
(c) Nombor telefon peserta
(d) Alamat penghantaran
6.4. Kegagalan untuk menghubungi Penganjur dalam tempoh masa yang diperlukan akan mengakibatkan rampasan.
6.5. Sekiranya percubaan pertama untuk menghubungi Pemenang gagal (cth. tiada mesej di Facebook, tiada balasan untuk komen) DUA (2) percubaan selanjutnya akan dibuat dalam tempoh dua puluh empat (24) jam selepas percubaan pertama. Sekiranya percubaan selanjutnya tidak berjaya, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Pemenang. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Pemenang tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab. Keputusan Penganjur dalam memilih Pemenang Peraduan adalah muktamad dan surat-menyurat tidak akan dilayan.
6.6. Keputusan Penganjur dalam memilih Pemenang adalah muktamad dan suratmenyurat tidak akan dilayan.
6.7. Hadiah Peraduan tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang Peraduan akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos tambahan, duti, cukai dan/atau perbelanjaan sampingan lain, yang mungkin ditanggung akibat dan/atau berkaitan dengan penerimaan mereka terhadap Hadiah Peraduan.
6.8. Setiap Peserta hanya dibenarkan memenangi satu (1) hadiah sahaja sepanjang tempoh peraduan tidak kira sama ada hadiah dalam kategori yang sama atau kategori yang berbeza.
7. Pengumuman Pemenang dan Penyampaian Hadiah
7.1. Semua Pemenang Peraduan akan diumumkan di Etika Holding Sdn. Bhd. (https://www.etikaholdings.com/campaigns) dan Facebook rasmi Dairy Champ Malaysia. (https://www.facebook.com/DairyChampMalaysia)
7.2. Pengumuman Pemenang akan dibuat pada 13 May 2022. Tarikh tersebut tertakluk kepada perubahan oleh Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal kepada mana-mana pihak.
7.3. Semua hadiah akan dihantar kepada Pemenang Peraduan dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh Pengumuman Pemenang. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku sebarang kelewatan dalam penghantaran disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka atau sebarang situasi di luar kawalan Penganjur, Penganjur berhak untuk mengatur penghantaran Hadiah kepada Pemenang Peraduan dalam apa-apa cara yang dipikirkan sesuai.
7.4. Semua hadiah yang tidak dituntut pada 30 June 2022 akan dibatalkan dan tiada rayuan selanjutnya akan dilayan.
8. Data Peribadi dan Dasar Privasi
8.1. Dengan menyertai Peraduan, Peserta dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat seperti yang diberikan oleh mereka adalah tepat dan bahawa mereka telah membaca dan memahami dasar privasi Penganjur (“Dasar Privasi”).
8.2. Peserta dengan ini bersetuju dan bersetuju untuk pengumpulan dan pemprosesan data peribadi mereka sesuai dengan Dasar Privasi. Sila rujuk Dasar Privasi yang terdapat di https://www.etikaholdings.com/privacy. Penganjur berhak untuk mengemas kini dan mengubah Dasar Privasi dari masa ke semasa.
8.3. Peserta juga memberi persetujuan lebih lanjut untuk Penganjur dan mana-mana syarikat induknya, anak syarikat atau syarikat berkaitan dan penyedia perkhidmatannya, ejen dan / atau kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada Penganjur dan bertindak atas nama Penganjur (“Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa” ) untuk mengumpulkan dan memproses Data Peribadi Peserta seperti yang disediakan berdasarkan Peraduan ini. Penggunaan Data Peribadi Peserta termasuk tetapi tidak terhad kepada pendedahan nama Peserta kepada masyarakat umum dengan menerbitkan nama, gambar dan Data Peribadi Peserta untuk tujuan pengiklanan dan publisiti tanpa pampasan atau pembayaran lain kepada Peserta.
9. Terma dan Syarat Lain
9.1. Dengan menyertai Peraduan, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat Peraduan. Penganjur berhak untuk mengubah dan / atau menghapus mana-mana Terma & Syarat Peraduan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada mana-mana pihak dan Peserta dengan ini bersetuju untuk terikat dengan perubahan dan / atau penghapusan tersebut.
9.2. Penganjur berhak untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah mekanisme Peraduan, mengubah, menarik, menangguhkan atau menghentikan Peraduan ini pada bila manhunting masa sahaja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada mana-mana pihak. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang perubahan, penarikan, penangguhan atau penamatan Peraduan atau mana-mana bahagiannya tidak akan memberi hak kepada Peserta untuk menuntut sebarang pampasan terhadap Penganjur (secara tunai atau dalam bentuk) sebarang perbelanjaan, kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan perubahan, penarikan, penggantungan atau penamatan.
9.3. Sebarang Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Peraduan ini yang menyalahi undang-undang, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di bawah undang-undang atau peraturan apa pun, tidak akan berkesan sejauh mana ketidakabsahan, kekosongan, larangan atau tidak dapat dilaksanakan tanpa membatalkan baki peruntukan di sini.
9.4. Dengan mengambil bahagian dalam Peraduan ini, semua Peserta bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan Penganjur tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk bayaran undang undang yang munasabah yang timbul dari atau berkaitan dengan penyertaan Peserta dalam Peraduan dan penerimaan, penebusan atau penggunaan manamana Hadiah Peraduan.
10. Penafian Tanggungjawab
10.1. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang dialami oleh Peserta yang berkaitan dengan Peraduan (termasuk kegagalan Peserta untuk mengambil bahagian dalam Peraduan), yang mungkin berlaku atau timbul akibat daripada perkara berikut acara: (a) Sebarang kelewatan dan / atau kegagalan dalam menerima dan menghantar Penyertaan Peraduan sebagai akibat dari sebarang kesalahan, komunikasi dan sistem, gangguan dan / atau kegagalan atau gangguan yang disebabkan oleh penyedia perkhidmatan internet yang mengambil bahagian, atau memuat naik bahan-bahan yang berkaitan ke Peraduan; dan (b) Sebarang kesalahan teknikal (termasuk kesalahan dalam pemberitahuan Pemenang Peraduan), peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian internet, pencurian, pemusnahan, dan / atau akses yang tidak dibenarkan ke Entri Peraduan, atau kerosakan fungsi perkakasan atau perisian komputer sama ada sama ada disebabkan oleh virus, pepijat atau sebab lain di luar kawalan Penganjur.
10.2. Semua Peserta akan memikul tanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kos yang berlaku akibat sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan sama ada secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan, menghadiri program publisiti atau upacara penyampaian hadiah (jika berkenaan) dan dari penebusan / penggunaan Hadiah Peraduan. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap Peserta dalam hal apa pun.
10.3. Penganjur tidak membuat perwakilan dan/ atau jaminan berkenaan dengan Hadiah Peraduan apa pun, termasuk keboleh dagangan, kualiti atau kesesuaiannya dengan Hadiah Peraduan untuk tujuan apa pun.

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?