Peraduan Munchy’s LEXUS Detik Penuh Penemuan


Nak menang hadiah bernilai RM50,000? Senang je, cepat dapatkan Pek Promosi Munchy’s LEXUS and ikut langkah penyertaan mudah di bawah okay!

Langkah 1: Beli dua (2) pek promosi LEXUS dalam 1 resit.
Langkah 2: Whatsapp ke +6017-6487654
Taip LEXUS <jarak> nombor resit 5 digit terakhir <jarak> tarikh resit HHBBTT <jarak> nombor KP 12 digit <jarak> nama

Contoh: LEXUS 77665 150320 871025145577 Leena Aziz

Official Contest Announcement: https://www.facebook.com/Munchys/videos/475743919976113/

Terma dan Syarat
1. Peraduan Munchy’s LEXUS Detik Penuh Penemuan akan berlangsung dari 1 Mac 2020 hingga 12 April 2020 (“Tempoh Peraduan”). MunchWorld Marketing Sdn Bhd (199001009927 (201499-U)) (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Peraduan ini akan diadakan selama enam (6) Minggu Peraduan seperti berikut:
a. Minggu Peraduan 1: 01 Mac 2020 – 08 Mac 2020;
b. Minggu Peraduan 2: 09 Mac 2020 – 15 Mac 2020;
c. Minggu Peraduan 3: 16 Mac 2020 – 22 Mac 2020;
d. Minggu Peraduan 4: 23 Mac 2020 – 29 Mac 2020;
e. Minggu Peraduan 5: 30 Mac 2020 – 05 April 2020;
f. Minggu Peraduan 6: 06 April 2020 – 12 April 2020.
2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat dan pemastautin tetap Malaysia dan Brunei yang berumur 18 tahun ke atas (pada 1 Mac 2020) kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.
3. Untuk menyertai Peraduan:
a. Beli mana-mana dua (2) pek promosi Munchy’s LEXUS dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta dalam Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan peserta untuk menghantar satu (1) penyertaan WhatsApp.
b. Hantar butiran berikut melalui WhatsApp ke +60176487654:
i. Taip LEXUS<jarak>nombor resit 5 digit terakhir<jarak>tarikh resit HHBBTT<jarak>nombor KP<jarak>nama
ii. Contoh: LEXUS 77665 150320 871025145566 Leena Aziz
c. Simpan resit yang asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan WhatsApp sebagai bukti pembelian.
d. Para peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan WhatsApp yang diingini TETAPI setiap penyertaan mesti disertakan dengan butiran yang diperlukan dan resit tunggal yang berlainan bagi setiap penyertaan.
e. Para peserta tidak dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan WhatsApp dengan resit tunggal yang sama kepada pihak Penganjur.
f. Hanya resit-resit bercetak yang asal dan sah akan diterima. Resit-resit yang sukar dibaca, rosak, diubah, disalin semula, diperolehi secara tidak sah, tersalah cetak dan/atau tidak mengandungi maklumat yang diperlukan adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Pihak Penganjur mempunyai budi bicara mutlak dan hak untuk membatalkan kelayakan resit-resit tidah sah tersebut.
g. Setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan, Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam.
h. Memandangkan talian +60176487654 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, TIADA perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua Penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Sebarang pertanyaan/panggilan melalui talian ini tidak akan dilayan.
i. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik kepada Peserta apa-apa caj yang dikenakan untuk menghantar penyertaan, jika ada.
j. Para Peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui telefon bimbit sahaja.
k. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej WhatsApp dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.
4. Para pemenang Peraduan:
a. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan diwajibkan menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, pihak Penganjur berhak untuk memilih pemenang layak seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab. Sekiranya peserta gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.
b. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/kurier semua resit bercetak asal dengan butiran resit yang sepadan dengan semua penyertaan WhatsApp dan salinan kad pengenalan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang
5. Hadiah-hadiah Peraduan:
a. Hadiah Utama x 2: RM10,000.00 Baucar percutian setiap satu.
b. Hadiah Sagu Hati x 50: RM200.00 Kad petrol setiap satu.
c. Hadiah Mingguan x 300: Tupperware dengan Munchy’s LEXUS Cream Sandwich setiap satu.
d. Setiap peserta layak untuk memenangi satu (1) Hadiah Mingguan dan satu (1) Hadiah Utama atau Hadiah Sagu Hati SAHAJA sepanjang Tempoh Peraduan.
e. Untuk Hadiah Utama, pemenang harus mematuhi terma dan syarat agensi pelancongan yang dilantik. Walaupun baucar sah sehingga 31 Disember 2020, para pemenang mesti muktamadkan tarikh percutian selewat-lewatnya pada 30 September 2020. Kegagalan untuk mengesahkan tarikh percutian pada 30 September 2020 akan mengakibatkan pembatalan hadiah. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik pemenang atas kegagalan atau ketidakmampuan untuk melancong.
f. Kesemua hadiah mesti dituntut atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan pemenang. Hadiah-hadiah yang gagal dituntut enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan pemenang akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
g. Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah Peraduan sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah Kad Pengenalan/Lesen Memandu. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
h. Pihak Penganjur berhak atas budibicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.
6. Para peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Peraduan ini.
7. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.
8. Sebarang maklumat peribadi, tanpa tidak dihadkan kepada, nama peserta, umur, alamat (termasuk poskod), nombor telefon dan/atau alamat emel akan dikumpulkan, disimpan, digunakan dan didedahkan dengan mematuhi secara ketat akan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan oleh itu hanya digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan Peraduan ini dan untuk segala tujuan lain yang telah dipilih oleh para peserta dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga (selain daripada syarikat induk pihak Penganjur, anak syarikat, pihak sekutu, pemegang saham, pengarah, kakitangan, kontraktor dan ejen yang membantu dalam menguruskan Peraduan ini) kecuali untuk tujuan menyampaikan hadiah mengikut Terma dan Syarat.
9. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak Penganjur.
10. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu pada bila-bila masa.
11. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Munchy’s di www.munchys.com/contact-us/enquiry.
12. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan di antara versi-versi tersebut, Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
Terms and Conditions
1. Munchy’s LEXUS ’Detik Penuh Penemuan’ Contest will commence from 1 March 2020 to 12 April 2020 (“Contest Period”). MunchWorld Marketing Sdn Bhd (199001009927 (201499-U)) (“Organiser”) reserves the right to shorten or extend the Contest Period without prior notice. All entries received outside the Contest Period shall be automatically disqualified. The Contest will be held for six (6) Contest Weeks as follows:
a. Contest Week 1: 01 March 2020 – 08 March 2020;
b. Contest Week 2: 09 March 2020 – 15 March 2020;
c. Contest Week 3: 16 March 2020 – 22 March 2020;
d. Contest Week 4: 23 March 2020 – 29 March 2020;
e. Contest Week 5: 30 March 2020 – 05 April 2020;
f. Contest Week 6: 06 April 2020 – 12 April 2020.
2. This Contest is open to all citizens and permanent residents of Malaysia and Brunei above 18 years of age (as at 1 March 2020) except the employees and immediate families of the Organiser, including its affiliated and/or related companies, distributors, advertising and promotion agencies.
3. To participate in the Contest:
a. Buy any two (2) Munchy’s LEXUS promotion packs in a single receipt at any participating outlet within the Contest Period. One (1) receipt entitles the participant to send one (1) WhatsApp entry.
b. Send the following via WhatsApp to +60176487654:
i. Type LEXUS<space>last 5 digit receipt number<space>receipt date DDMMYY<space>NRIC number<space>name
ii. Example: LEXUS 77665 150320 871025145566 Leena Aziz
c. Retain the original receipt dated within Contest Period with matching receipt details as per WhatsApp entry as proof of purchase.
d. Participants may send as many WhatsApp entries as they wish BUT each entry must be accompanied with the required details and a different receipt for each entry.
e. Participants are not allowed to submit/send more than one (1) WhatsApp entry with the same receipt to the Organiser.
f. Only the original and valid printed receipts will be accepted. Any receipt that is illegible, mutilated, altered, duplicated, tampered with, not obtained legitimately, contains printing typographical, mechanical or other errors or the printing is unclear or does not contain the required information is invalid and will not be accepted. The Organiser reserves the sole discretion and rights to disqualify such invalid receipts.
g. Each Contest day during the Contest Period, the Contest begins at 12:00am and ends at 11:59pm.
h. In view that the line +60176487654 is a special line provided by the Organiser, NO acknowledgement receipt will be sent by the Organiser with regards to all entries submitted/sent from the participants to the Organiser via WhatsApp. Any enquiry/call to the line will not be entertained.
i. The Organiser will not reimburse the participant for any charges incurred in submitting the entries, if any.
j. Participants are permitted to participate in this Contest via the use of mobile phones only.
k. The Organiser and the companies involved in this Contest shall not be held liable in any way for delays, non-deliveries and/or interruptions of WhatsApp messages sent and shall not be held responsible for any unauthorised use of the mobile phone or subscriber’s account in conjunction with the Contest.
4. Contest winners:
a. The eligible prize winners will be contacted via telephone and may be required to correctly answer a question before being declared a winner. Should the first attempt to contact the eligible winner fail, i.e. no reply, telephone number not in service or no connection, etc, another two (2) attempts will be made within the next 24 hours of the first telephone call. Where such further attempts are unsuccessful, the Organiser reserves the right to select the next qualified participant. The Organiser will not be held liable in the event the winners cannot be contacted for whatever reasons. In the event the eligible winner fails to correctly answer the simple question, the Organiser reserves the right to disqualify the eligible winner and find another eligible winner as replacement.
b. The eligible winners will be required to submit by Pos Laju/courier all the original receipts with matching receipt details as the WhatsApp entries and a copy of their NRIC within three (3) working days from the date of notification as proof of purchase, failing which, the Organiser reserves the right to disqualify the eligible winner and find another eligible winner as replacement.
5. Contest prizes:
a. Grand Prize x 2: RM10,000.00 Travel voucher each.
b. Consolation Prize x 50: RM200.00 Petrol card each.
c. Weekly Prize x 300: Tupperware with Munchy’s LEXUS Cream Sandwich each.
d. Each participant is allowed to win ONLY one (1) Weekly Prize and one (1) Grand Prize or Consolation Prize throughout the Contest Period.
e. For the Grand Prizes, winners must adhere to the terms and conditions by the appointed travel agency. While the travel voucher is valid until 31 December 2020, the winners must confirm the travel dates by 30 September 2020. Failing to finalise the travel dates by 30 September 2020 may result in prize forfeiture. In the event the winner is unable to travel due to any reason whatsoever, the prize will be forfeited. The Organiser will not compensate the winner for failure to travel.
f. All prizes must be claimed at winners’ own expense within sixty (60) days after the date of notification of winners. All unclaimed prizes will be forfeited by the Organiser sixty (60) days after the date of notification of winners.
g. The participant is required to produce a proof of identity during or prior to prize redemption for purposes of verification. The only forms of proof of identity accepted by the Organiser are Identity card/Driver’s license. A failure to provide any proof of identity entitles the Organizer to disqualify the participant/winner.
h. The Organiser reserves the right to substitute any prize with that of similar value at any time without prior notice. All prizes are not transferable, refundable or exchangeable in any other form for whatever reason. The value of the prize is correct at the time of printing. All prizes are given on an “as is” basis.
6. Participants shall assume full liability and responsibility in case of any accident, injury, damage or claim resulting from participation in this Contest.
7. By participating in this Contest, participants consent to give their personal information and the Organizer reserves the right to publish, use the winners’ names and/or photographs plus their entries for purposes of publicity, advertising and/or trade without further compensation or notice and each participant is not entitled to make any claims for the use of their entries by the Organiser.
8. Any personal information, including without limitation, the contestant’s name, age, address (including postcode), telephone number and/or email address will be collected, stored, used and disclosed strictly in compliance with the Personal Data Protection Act 2010 and therefore solely in connection with this Contest and for any purpose for which the contestant specifically opts in and will not be disclosed to any third party (other than the Organiser’s parent, subsidiaries, affiliates, shareholders, directors, employees, contractors and agents assisting in conducting the Contest) except for the purpose of delivering the prizes in accordance with the Terms and Conditions herein.
9. By participating in this Contest, each contestant shall be deemed agreeable to the Terms and Conditions set by the Organiser.
10. The Organiser reserves the right to amend, revoke and/or modify these Terms and Conditions without prior notice.
11. For more information, please contact Munchy’s at www.munchys.com/contact-us/enquiry.
12. The contest Terms and Conditions are available in the English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistencies of the language used, the English language version of the contest Terms and Conditions shall prevail.

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?