PERADUAN “RAIKAN BERSAMA FIESTA BELI DAN MENANG”


Peraduan #raikanbersamafiesta akan bermula dari 6 Dis 2019 sehingga 13 Feb 2020, apa yang anda tunggu lagi ?! Kunjungi https://bit.ly/RBFiesta sekarang untuk Terma dan syarat. #ayamfiesta #contestmalaysia #buynwincontest

Our long waited Buy & Win Fiesta products contest is now happening! Contest starting from 6 Dec 2019 up to 13 Feb 2020, what are you waiting for?! Check out the terms and conditions now at https://bit.ly/RBFiesta

Official Contest Announcement: https://www.facebook.com/ayamfiesta/videos/2518838211721108/

Terma dan Syarat Penyertaan
1. Penganjur: Dindings Poultry Processing Sdn Bhd (144808-P)
2. Promosi: “Raikan Bersama Fiesta Beli dan Menang”
3. Tempoh Promosi: Promosi bermula pada 00:00:00 pada 06/12/2019 dan ditutup pada 23:59:59 pada 13/02/2020.
4. Kelayakan:
Promosi ini terbuka kepada semua individu penduduk Malaysia yang sah dengan dokumen pengenalan yang sah, berumur 18 tahun dan ke atas pada permulaan Tempoh Promosi. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan.
5. Kaedah Penyertaan:
a) Untuk mengambil bahagian dalam Promosi ini, beli produk Ayam Fiesta tersebut :-
i. Frankfurter Ayam Madu 300g
ii. Frankfurter Ayam 11pcs
iii. Nuget Ayam 850g
iv. Nuget Ayam Tempura 850g
v. Bebola Ayam 850g
vi. Bebola Ayam Bersalut 850g
vii. Koktel Ayam 850g
viii. Ayam Goreng 850g
dengan jumlah minimum RM15 didalam satu resit dari mana-mana outlet yang mengambil bahagian [“Outlet”].
b) Untuk senarai lengkap Outlet yang mengambil bahagian sila layari laman Facebook Ayam Fiesta di: https://www.facebook.com/ayamfiesta . Senarai Outlet yang mengambil bahagian akan dikemas kini secara berkala. Peserta dinasihatkan untuk merujuk kepada senarai Outlet sekerap mungkin untuk maklumat terkini.
c) Semua Outlet yang mengambil bahagian akan memaparkan bahan-bahan Pemasaran Promosi di Outlet mereka sepanjang Tempoh Promosi.
d)Bukti pembelian [“BP”] Promosi ini ADALAH resit pembelian tunggal yang dicetak dengan nama Outlet, tarikh pembelian, produk yang dibeli dan jumlah minimum RM15 yang diperolehi selepas pembelian Produk dari mana-mana Outlet yang mengambil bahagian semasa Tempoh Promosi [“BP”].
e)Penyertaan dalam Promosi adalah melalui WhatsApp sahaja. Semua penyerahan penyertaan lain akan dibatalkan. Setiap [“BP”] HANYA layak untuk satu Penyertaan melalui WhatsApp. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana penyertaan WhatsApp dengan [“BP”] yang diduplikasikan dan / atau mengandungi lebih daripada satu [1] [“BP”].
f) Whatapp gambar resit dan kata laluan Raikan Bersama Fiesta bersama nama penuh dan no. kad pengenalan yang sah [“Butiran Peribadi”]. Hantar gambar resit dan Butiran Peribadi tersebut melalui WhatsApp ke 010-2512563 bagi [“Penyertaan”].
g) Penganjur TIDAK akan menghantar laporan perakuan untuk penyertaan WhatsApp yang diterima.
h) Pihak Penganjur berhak untuk meminta bukti [“BP”] asal (salinan cetak) dan Persetujuan termasuk dokumen pengenalan untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen yang terdahulu akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan hadiah.
6. Tarikh tutup penyertaan:
Semua penyertaan Promosi mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum 23:59:59 pada 13/02/2020. Semua penyertaan Promosi yang diterima di luar Tempoh Promosi akan dibatalkan secara automatik.
7. Hadiah:
Terdapat Sepuluh [10] Hadiah mingguan iaitu TEFAL Natura Deep Frypan 24cm untuk dimenangi selama sepuluh [10] minggu berturut-turut sepanjang Tempoh Promosi dan Lima [5] unit Hadiah Utama iaitu Huawei Nova 4e untuk dimenangi sepanjang Tempoh Promosi.
Lima [5] pemenang Hadiah Utama akan ditentukan berdasarkan Lima [5] jumlah tertinggi yang dibeli semasa Tempoh Promosi. Setiap [“BP”] dan No. IC HANYA layak untuk memenangi [1] unit hadiah utama.
Pemenang mingguan berdasarkan sepuluh [10] Pemenang yang dipilih bagi setiap penyerahan kesepuluh [10] pada setiap minggu yang sah melalui Whatsapp. Setiap [“BP”] dan No. IC HANYA layak untuk memenangi [1] unit hadiah mingguan. (Sila RUJUK cara pemilihan Pemenang di klausa (d).
Penganjur akan memilih Pemenang mingguan dengan cara berikut:
Contoh Urutan Penyerahan Penyertaan Mingguan:
1st-10th (1st Winner)
11th-20th (2nd Winner)
21th-30th (3rd Winner)
91th -100th (10th Winner)
Berdasarkan contoh di atas, penyertaan sepuluh [10] Pemenang yang dipilih bagi setiap penyerahan kesepuluh [10] pada setiap minggu. Sepuluh [10] orang Pemenang akan dipilih pada setiap minggu.
Tempoh mingguan adalah seperti di bawah:
Minggu Pertama [1]: 6/12 – 12/12/2019
Minggu Kedua [2]: 13/12 – 19/12/2019
Minggu Ketiga [3]: 20/12 – 26/12/2019
Minggu Keempat [4]: 27/12/2019 – 02/01/2020
Minggu Kelima [5]: 03/01 – 09/01/2020
Minggu Keenam [6]: 10/01 – 16/01/2020
Minggu Ketujuh [7]: 17/01 – 23/01/2020
Minggu Kelapan [8]: 24/01 – 30/01/2019
Minggu Kesembilan [9]: 31/01 – 06/02/2020
Minggu Kesepuluh [10]: 07/02 – 13/02/2020
a) Maksimum dua (2) hadiah boleh dimenangi oleh seorang pemenang yang sama dengan nombor Kad Pengenalan yang sah. Peserta HANYA boleh memenangi satu [1] hadiah daripada kategori Hadiah Mingguan dan satu [1] daripada Hadiah Utama.
b) Semua pengumuman pemenang akan diterbitkan di laman Facebook Ayam Fiesta secara berkala.
8. Syarat Tambahan:
a) Penganjur akan menghubungi semua Pemenang terpilih/yang layak menerusi nombor telefon atau nombor talian mudah alih yang dinyatakan dalam Penyertaan Layak yang diterima oleh Penganjur. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Pemenang terpilih tidak boleh dihubungi atas apa jua sebab.
b) Pemenang mesti menyediakan [“BP”] asal (salinan cetak) dan dokumen pengenalan untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan mengemukakan mana-mana dokumen yang terdahulu akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan hadiah.
c) Semua hadiah akan dihantar kepada pemenang dalam masa 6 – 10 minggu dari 14/02/2020 ke alamat yang diberikan oleh pemenang. Penganjur berhak untuk melanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.
d) Tanggungjawab pihak Penganjur terhadap penghantaran hadiah hanyalah sehingga penghantaran hadiah melalui syarikat kurier pihak ketiga [3] sahaja.
e) Kami tidak bertanggungjawab untuk kegagalan / kecacatan penghantaran apabila menerima, termasuk sebarang perkara yang berkaitan dengan jaminan produk.
f) (Untuk dalaman: hadiah boleh dihantar ke M’sia Timur melalui pemadat dan akan dikumpul / kurier oleh pengedar yang mengambil bahagian (bayaran kurier kepada pemenang boleh dituntut daripada kami).
g) Semua hadiah yang tidak dituntut selepas tarikh akhir 14/04/2020 akan dibatalkan.
h) Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan hadiah lain yang sama jika hadiah asal yang ditawarkan tidak tersedia.
i) Penganjur TIDAK akan menghantar laporan perakuan untuk penyertaan WhatsApp yang diterima.
j) Keputusan Pemenang yang Layak adalah MUKTAMAD dan Penganjur TIDAK akan melayan sebarang pertikaian pemilihan pemenang.
Jadual Syarat Penyertaan ini mesti dibaca bersama dengan Syarat Penyertaan yang boleh didapati di https://www.facebook.com/ayamfiesta , “Terma dan Syarat”, dan akan mengikat semua peserta yang menyertai Promosi ini (selepas ini dirujuk sebagai “Peserta”, “Anda”).
Dengan menyertai Promosi, bermakna anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat dan pemprosesan maklumat peribadi anda dalam Notis Privasi.
Syarat-syarat Penyertaan
1. Pengenalan
1.1. Syarat-syarat Penyertaan ini mesti dibaca bersama dengan Terma Penyertaan, secara kolektif dinamakan “Terma dan Syarat”, yang akan mengikat semua Peserta (dan ibu bapa/penjaga Peserta yang sah, jika Peserta bawah umur) yang menyertai Promosi ini (selepas ini dirujuk sebagai “Peserta”, “Anda”). Jika terdapat sebarang ketidakseragaman antara syarat Penyertaan ini dan Jadual Syarat Penyertaan, Terma Syarat Penyertaan hendaklah diguna pakai. Setiap terma yang berhuruf besar jika tidak dinyatakan selainnya di dalam ini hendaklah mempunyai maksud yang ditakrifkan untuk terma sedemikian dalam Terma Syarat Penyertaan.
1.2. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa memberi notis terlebih dahulu, dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap sesiapa, pada bila-bila masa mengubah Terma dan Syarat termasuk mengubah Tempoh Promosi, membuat penggantian Hadiah, membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi secara keseluruhan atau sebahagian. Sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat, Peserta bersetuju bahawa Penyertaan berterusan mereka dalam Promosi akan menandakan penerimaan mereka terhadap Terma dan Syarat (sebagaimana yang diubah).
1.3. Keputusan Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Promosi termasuk pengadilan dan pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh semua Peserta, dan surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayani.
2. Penyertaan Promosi
2.1. Dengan mengemukakan Penyertaan untuk Promosi ini, Peserta dianggap sudah memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.
2.2. Semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung dan/atau timbul daripada Penyertaan dalam Promosi, termasuk tanpa terhad kepada caj telekomunikasi, internet, rangkaian, Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), pos dan semua caj lain sedemikian dan perbelanjaan sendiri yang mungkin dibelanjakan oleh Peserta semasa atau berhubung dengan Promosi hendaklah ditanggung oleh Peserta.
2.3. Bukti penghantaran Penyertaan bukan bukti penerimaan, dan Penganjur tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang Penyertaan yang lewat, hilang, rosak dan/atau Penyertaan yang tidak diterima. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telekomunikasi, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan Penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet.
3. Kelayakan
3.1. Promosi ini terbuka kepada semua individu penduduk Malaysia yang sah dengan dokumen pengenalan yang sah, berumur 18 tahun dan ke atas pada permulaan Tempoh Promosi sahaja.
3.2. Penganjur boleh meminta Peserta memberikan bukti kelayakan untuk menyertai Promosi dan dokumen pengenalan yang sah.
4. Tidak layak
Kumpulan orang di bawah tidak layak untuk menyertai Promosi:
a. Kakitangan Penganjur dan syarikat-syarikat dalam kumpulannya dan ahli keluarga terdekat mereka (suami isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, dan suami isteri mereka); dan
b. Kakitangan agensi Penganjur yang ada kaitan dengan Promosi dan ahli keluarga terdekat mereka (suami isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, dan suami isteri mereka).
5. Perlucutan Kelayakan
5.1. Penyertaan berikut akan disingkirkan:
a. Penyertaan yang tidak jelas, tidak lengkap, berulang, salinan, tidak boleh dibaca atau tidak betul; dan/atau
b. Penyertaan yang melanggar Terma dan Syarat, mana-mana undang-undang dan/atau peraturan yang berkuat kuasa.
5.2. Selain itu, Penganjur berhak untuk melucutkan kelayakan mana-mana Peserta yang:
a. menjejaskan, telah atau cuba menjejaskan perjalanan Promosi dengan pemalsuan, penipuan atau perdayaan; dan/atau
b. tidak layak atau tidak dapat mengemukakan bukti kelayakan untuk menyertai Promosi apabila diminta untuk pengesahan Penganjur.
5.3. Sekiranya perlucutan kelayakan berlaku selepas Hadiah diberikan, Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau bayaran nilainya daripada Peserta yang lucut kelayakan.
5.4. Sebarang penarikan balik Peserta, persetujuan hendaklah dibuat secara bertulis dan diterima oleh Penganjur sebelum tamat Tempoh Peraduan dan dalam keadaan sedemikian, Peserta dianggap telah menarik diri dari Peraduan ini.
6. Hadiah
6.1. Penganjur, ejen, penaja dan wakilnya tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta yang gagal mengutip Hadiah menurut ketetapan Tuntutan Hadiah/Tarikh Penghantaran dalam apa keadaan sekalipun. Penganjur berhak menentukan pengurusan Hadiah yang tidak dituntut.
6.2. Hadiah sama sekali tidak boleh dipindah milik, diserah hak, ditukar atau ditebus oleh Peserta dalam apa-apa bentuk lain atau cara lain daripada yang ditetapkan oleh Penganjur.
6.3. Sebarang kos tambahan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Jadual Syarat Penyertaan berkaitan Hadiah hendaklah ditanggung oleh Pemenang.
6.4. Semua Hadiah mesti diambil menurut terma dan syarat Penganjur, ejennya, penaja atau pihak ketiga yang menyediakan Hadiah.
7. Publisiti
7.1. Penganjur boleh menggunakan Penyertaan Peserta termasuk tanpa terhad kepada gambar, lukisan, teks, dan kandungan atau maklumat lain yang dikemukakan untuk tujuan Promosi (secara kolektif dinamakan “Bahan”), dan nama Peserta, dan/atau persamaannya, untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan Promosi mana-mana barangan atau perkhidmatan Penganjur, untuk tempoh tidak terhad di seluruh dunia tanpa pampasan, dan dalam mana-mana media. Peserta hendaklah melakukan segala perkara yang perlu untuk tujuan ini jika diminta oleh Penganjur.
7.2. Selaras dengan undang-undang Malaysia, Peserta dengan ini membenarkan dan memberi kuasa kepada Penganjur untuk mengumpul, memproses, menyimpan maklumat yang dikehendaki dan mendedahkan butir-butir peribadi Peserta kepada pihak berkaitan yang terlibat dalam menganjurkan Peraduan “RAIKAN BERSAMA FIESTA BELI & MENANG”.
8. Hak Milik Intelektual
8.1. Peserta bersetuju bahawa semua hak milik intelektual dalam mana-mana kandungan dan/bahan yang dikemukakan, dibuat atau dicipta oleh Peserta berkaitan dengan Promosi dan sebarang hasil kerja terbitan yang timbul daripadanya secara kekal dan tanpa syarat akan menjadi hak, kepunyaan dan milik Penganjur. Penganjur berhak untuk menggunakan dan mengubah suai bahan atau hasil kerja sedemikian dalam apa cara sekalipun yang dianggap sesuai tanpa pampasan kepada Peserta dan Peserta mengetepikan segala haknya ke atas bahan atau hasil kerja sedemikian.
9. Indemniti
9.1. Setiap Peserta bersetuju untuk melindungi, melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur, syarikat pegangan, anak syarikat atau syarikat berkaitannya sebagaimana ditetapkan dalam Akta Syarikat 2016 (“Dindings Poultry Processing Sdn Bhd”), para pengarah, pegawai, kakitangan, ejen, penaja dan/atau wakilnya daripada sebarang dan segala kerugian, hak, tuntutan, tindakan dan kerosakan (termasuk kerosakan khas, tidak langsung dan lanjutan) yang timbul daripada atau ditanggung akibat Penyertaan Peserta dalam Promosi, penerimaan dan/atau penggunaan mana-mana Hadiah, Penyertaan Peserta dan/atau persamaannya berkaitan dengan Promosi atau pelanggaran Terma dan Syarat,
10. Had Liabiliti
10.1. Penyertaan Peserta dalam Promosi adalah atas risiko Peserta sendiri.
10.2. Penganjur, Dindings Poultry Processing Sdn Bhd, para pengarah, pegawai, kakitangan,ejen, penaja dan/atau wakilnya tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas mana-mana Peserta berhubung dengan sebarang kehilangan atau kerosakan dan sebagainya yang dialami, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan secara tidak langsung atau berbangkit, atau bagi kecederaan diri yang dialami atau ditanggung oleh Peserta yang timbul daripada atau berkaitan dengan Penyertaan Peserta dalam Promosi, dan juga penebusan dan/atau penggunaan mana-mana Hadiah yang dimenangi.
11. Am
11.1. Penganjur, ejen, penaja dan/atau wakilnya tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk menunaikan mana-mana kewajipan mereka berhubung dengan Promosi dan Terma dan Syarat jika mereka tidak dapat berbuat demikian disebabkan keadaan di luar kawalan mereka dan dalam keadaan sedemikian mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk membayar pampasan kepada Peserta dalam apa cara sekalipun.
11.2. Sebarang nama, tanda perdagangan atau logo yang digunakan dan/atau diterbitkan semula dalam mana-mana bahan (termasuk bahan pemasaran dan Promosi) berhubung dengan Promosi, khususnya yang berkaitan Hadiah, adalah hak milik pemilik masing-masing. Promosi ini dan Penganjur tidak mempunyai pertalian dengan, atau mendapat pengesahan atau tajaan daripada, pemilik berkenaan, melainkan dinyatakan sebaliknya, dan pemilik sedemikian bukan sebahagian daripada syarikat kumpulan Penganjur.
11.3. Peserta tidak berhak untuk menyerah mana-mana hak atau subkontrak mana-mana the kewajipan yang terkandung di sini. Penganjur berhak untuk menyerahkan atau melesenkan seluruh atau mana-mana bahagian haknya kepada mana-mana pihak ketiga sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Penganjur.
11.4. Ketaksahan, tindakan yang menyalahi undang-undang atau kegagalan pengutkuasaan mana-mana terma tidak akan menjejaskan atau mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan Terma dan Syarat Promosi yang selainnya.
11.5. Terma dan Syarat Peraduan hendaklah diertikan, ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia.
12. Notis Privasi
12.1. Dengan menyertai Promosi, anda anda telah bersetuju untuk Dindings Poultry Processing Sdn Bhd dan mana-mana syarikat pegangan, subsidiari atau berkaitannya sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016 (“Dindings Poultry Processing Sdn Bhd”) dan pembekal-pembekal perkhidmatan, ejen-ejen dan kontraktor-kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami (“Pihak-Pihak Ketiga Lantikan”) (secara kolektif “Penganjur” atau “kami”) memproses maklumat peribadi anda yang dikemukakan dalam borang Penyertaan Promosi bagi tujuan Promosi. Ini termasuk mendedahkan nama anda kepada masyarakat umum apabila anda menjadi pemenang dalam sesuatu pertandingan atau menyertai acara kami dengan menerbitkan nama, gambar-gambar dan lain-lain maklumat peribadi anda tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
12.2. Penganjur juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda bagi tujuan menghubungi dan menghantar maklumat atau bahan-bahan pemasaran dan Promosi mengenai produk kami, perkhidmatan, sampel, apa-apa Promosi, acara atau pertandingan yang dianjurkan oleh Penganjur. Sila nyatakan pilihan anda pada borang sekiranya anda bersetuju kepada penggunaan maklumat peribadi anda bagi tujuan ini.
12.3. Sekiranya anda bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi seseorang yang anda berhasrat untuk merujuk kepada Penganjur, anda mengakui bahawa anda telah mendapatkan persetujuan daripada individu tersebut untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadinya kepada kami dan untuk dihubungi oleh kami.
12.4. Pada masa tertentu Penganjur mungkin melantik Pihak-Pihak Ketiga Lantikan untuk memproses maklumat peribadi anda. Semua Pihak-Pihak Ketiga Lantikan adalah terikat secara kontrak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menyimpan maklumat dengan selamat dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda dalam apa jua cara selain daripada yang dinyatakan di sini dan dalam Polisi Privasi kami di laman FacebookAyam Fiesta
12.5. Sila ambil perhatian bahawa Penganjur memerlukan maklumat peribadi anda untuk memproses Penyertaan anda dalam Promosi dan tanpa maklumat yang diperlukan, kami tidak akan dapat memproses permohonan anda.
12.6. Untuk penerangan terperinci mengenai amalan privasi kami, sila rujuk kepada Polisi Privasi kami di laman Facebook Ayam Fiesta
https://www.facebook.com/ayamfiesta. Kami berhak untuk mengemaskini dan meminda Notis Privasi ini atau Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa.

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?