WONDA Coffee Contest Exclusive at Petronas MESRA


Cara pemilihan pemenang (Hadiah Harian x 62):

a. Pemenang Hadiah Harian yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang setiap Hari Peraduan dibahagikan dengan 2. Sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 2,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,000.

Maka penyertaan layak ke-1,000 akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Harian tersebut. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,000 adalah penyertaan layak ke-999.

b. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. sumber

Nama pemenang akan di umumkan DISINI

Tempoh Peraduan: 15 Mei 2018 hingga 15 Julai 2018

Cara-Cara

3. Untuk menyertai Peraduan:

To participate, follow these steps:


Step 1: BUY 2 WONDA Coffee (any 240ml variant) in one (1) receipt from Kedai Mesra PETRONAS between 15 May – 15 July 2018.

Step 2: SMS (WONDA)< space>(last 5 digits of your Kedai Mesra PETRONAS receipt)<space>(last 5 digits of Kedai Mesra PETRONAS GST number)<space>(Date of receipt DDMMYY)<space>(12 digit IC No) )<space>(Your name) to 36266.

E.g. WONDA 88776 32100 310518 901231145577 Wan Mohd

——–

c. Simpan resit bercetak tunggal asal Kedai Mesra PETRONAS bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian (“Bukti Pembelian”). ta kepada satu (1) penyertaan SMS.

b. Taip (WONDA)(nombor resit Kedai Mesra PETRONAS 5 digit terakhir)(nombor GST Kedai Mesra PETRONAS 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

Contoh: WONDA 88776 32100 310518 901231145577 Wan Mohd

c. Simpan resit bercetak tunggal asal Kedai Mesra PETRONAS bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian (“Bukti Pembelian”).

d. Hanya resit-resit asal yang dicetak oleh Kedai Mesra PETRONAS akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Resit-resit yang sukar dibaca, rosak, diubah, disalin semula, diperolehi secara tidak sah, tersalah cetak dan/atau tidak mengandungi maklumat yang diperlukan adalah tidak sah dan tidak akan diterima.

e. Setiap Hari Peraduan sepanjang Tempoh Peraduan, Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam.

f. Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik apa-apa caj yang dikenakan termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), jika ada kepada Peserta.

g. Para Peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui telefon bimbit sahaja.

Hadiah

Hadiah-hadiah Peraduan:

a. Hadiah Harian x 62: ‘Gift Card’ PETRONAS bernilai RM1,000.00 setiap satu.

b. Setiap Peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.

c. Kesemua hadiah Peraduan mestilah dituntut oleh pemenang atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang gagal dituntut enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.

Terma & Syarat

1. Peraduan ini dianjurkan oleh Etika Sdn Bhd (17296-P) (“Penganjur”) dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang merupakan pelanggan prabayar dan/atau pasca bayar Celcom, Digi, Maxis, dan/atau U-Mobile (“Peserta”). Penganjur berhak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan pengesahan identiti Peserta. Golongan individu berikut adalah terkecuali:

a. Rakyat Malaysia yang berumur di bawah 18 tahun (pada 15 Mei 2018); atau

b. Kakitangan Penganjur (termasuk syarikat yang bersekutu dan berkaitan dengannya) dan PETRONAS Dagangan Berhad (88222-D) dan ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibu bapa, abang, kakak dan adik, termasuk pasangan); atau

c. Wakil, kakitangan, pekerja dan/atau ejen pengiklanan dan/atau penyedia khidmat promosi Penganjur (termasuk syarikat yang bersekutu dan berkaitan dengannya) dan ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibu bapa, abang, kakak dan adik, termasuk pasangan).

2. Peraduan ini akan berlangsung dari 15 Mei 2018 hingga 15 Julai 2018 (“Tempoh Peraduan”). Pihak Penganjur berhak menurut budi bicara mutlaknya untuk mengubah, menangguhkan, menjadualkan semula dan/atau melanjutkan Tempoh Peraduan dan/atau membatalkan/menamatkan Peraduan pada bila-bila masa atau melanjutkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan secara automatik akan terbatal.

3. Untuk menyertai Peraduan:
c. Simpan resit bercetak tunggal asal Kedai Mesra PETRONAS bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian (“Bukti Pembelian”). ta kepada satu (1) penyertaan SMS.

b. Taip (WONDA)(nombor resit Kedai Mesra PETRONAS 5 digit terakhir)(nombor GST Kedai Mesra PETRONAS 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

Contoh: WONDA 88776 32100 310518 901231145577 Wan Mohd

c. Simpan resit bercetak tunggal asal Kedai Mesra PETRONAS bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sepadan dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian (“Bukti Pembelian”).

d. Hanya resit-resit asal yang dicetak oleh Kedai Mesra PETRONAS akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Resit-resit yang sukar dibaca, rosak, diubah, disalin semula, diperolehi secara tidak sah, tersalah cetak dan/atau tidak mengandungi maklumat yang diperlukan adalah tidak sah dan tidak akan diterima.

e. Setiap Hari Peraduan sepanjang Tempoh Peraduan, Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam.

f. Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta. Pihak Penganjur tidak akan membayar balik apa-apa caj yang dikenakan termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), jika ada kepada Peserta.

g. Para Peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui telefon bimbit sahaja.

h. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej SMS dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.

4. Cara pemilihan pemenang (Hadiah Harian x 62):
a. Pemenang Hadiah Harian yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang setiap Hari Peraduan dibahagikan dengan 2. Sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 2,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,000. Maka penyertaan layak ke-1,000 akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Harian tersebut. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,000 adalah penyertaan layak ke-999.

b. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya Peserta gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih Peserta seterusnya sebagai pemenang. Sekiranya Peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, kelayakan Peserta akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.

c. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar semua Bukti Pembelian dan salinan Kad Pengenalan melalui Pos Laju/kurier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih Peserta seterusnya sebagai pemenang.

5. Hadiah-hadiah Peraduan:
a. Hadiah Harian x 62: ‘Gift Card’ PETRONAS bernilai RM1,000.00 setiap satu.

b. Setiap Peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.

c. Kesemua hadiah Peraduan mestilah dituntut oleh pemenang atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang gagal dituntut enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.

d. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, dikembalikan atau ditukar dalam apa jua bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.

6. Para Peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Peraduan ini dan penggunaan hadiah-hadiah.

7. Dengan menyertai Peraduan ini, para Peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.

8. Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan Peserta. Maklumat ini disimpan oleh Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan Peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi Peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya Peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui talian pelanggannya di 1300 30 1300 bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan Peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.

9. Dengan menyertai Peraduan ini, para Peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan pihak Penganjur.

10. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu pada bila-bila masa dan para Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

11. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?