Peraduan Kellogg’s “Bersama Berpuasa Sehati Beraya” di TESCO


Pemenang akan dipilih melalui cara berikut:

 • Peserta yang mempunyai jumlah perbelanjaan (keseluruhan tempoh peraduan) yang tertinggi bersama dengan jawapan yang betul kepada soalan yang tertera (di dalam mesej WhatsApp), akan dipilih sebagai pemenang Peraduan ini.

 

Tempoh Peraduan : 1 Mei 2018 sehingga 30 Jun 2018 .

Cara

Peserta boleh menghantar penyertaan mereka melalui aplikasi WHATSAPP (“Mekanisme Peraduan”).

Cara Penyertaan: Melalui aplikasi WhatsApp

 • o Setiap penyertaan yang lengkap dan dikemukakan hendaklah mengandungi yang berikut:
 • o I. Gambar resit pembelian yang menunjukkan jumlah pembelian produk Kellogg’s Corn Flakes dari pasaraya besar Tesco
 • o II. Nama Penuh Peserta
 • o III. Nombor MyKad
 • Hantar penyertaan melalui menggunakan aplikasi WhatsApp ke nombor 016 8156 516
 • Peserta akan mendapat balasan mesej melalui aplikasi WhatsApp dalam tempoh 72 jam (hari bekerja).
 • Peserta dikehendaki menyimpan semua resit asal (sebagai Bukti Pembelian). Kegagalan membuat demikian akan mengakibatkan pembatalan kemenangan hadiah yang dimenang oleh Peserta tersebut.

6.Peserta boleh menghantar seberapa banyak jumlah penyertaan tetapi setiap SATU (1) resit (dengan pembelian produk Kellogg’s Corn Flakes) layak untuk SATU (1) penyertaan sahaja. Setiap resit hanya boleh digunakan sekali sahaja. Penyertaan Peraduan akan dibatalkan jika resit yang sama digunakan lebih dari SATU (1) kali.

7.Setiap peserta hanya akan layak untuk SATU (1) hadiah Peraduan sahaja.

8.Ganjaran atau hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau sebarang hadiah yang lain.

9.Peserta dikehendaki mengemukakan bukti pengenalan semasa atau sebelum hadiah penebusan untuk tujuan pengesahan penyertaan peserta / pemenang. Resit (Bukti Pembelian) yang tidak boleh dibaca/telah pudar/rosak adalah tidak sah atau layak dan dibatalkan untuk Peraduan ini.

10.Pemenang akan dipilih melalui cara berikut:

 • Peserta yang mempunyai jumlah perbelanjaan (keseluruhan tempoh peraduan) yang tertinggi bersama dengan jawapan yang betul kepada soalan yang tertera (di dalam mesej WhatsApp), akan dipilih sebagai pemenang Peraduan ini.

Hadiah

Terma & Syarat

1. Peraduan Kellogg’s “Bersama Berpuasa Sehati Beraya” di TESCO adalah dianjurkan oleh Kellogg Asia Marketing Inc. (“Pihak Penganjur / Pihak Kellogg”) dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas kecuali kakitangan dan keluarga terdekat Kellogg dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan peraduan tersebut.

2. Peraduan ini akan berlangsung dari 1 Mei 2018 sehingga 30 Jun 2018 (“Tempoh Peraduan”). Semua penyertaan akan di terima sehingga jam 11:59PM pada 30 Jun 2018 (Waktu Malaysia). Penyertaan yang di terima selepas itu akan menjadi tidak sah

3. Pihak Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan atau menamatkan Tempoh Peraduan pada budi bicara mutlaknya, jika ia tidak menerima jumlah yang mencukupi daripada penyertaan yang layak atau jika Peraduan tidak mampu diteruskan atas apa jua sebab atau sebab-sebab lain menurut Terma dan Syarat Peraduan ini.

4. Hanya pembelian sebarang produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai minima RM15 ke atas di dalam satu resit pembelian (yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan dijalankan dan dicetak dengan jelas) dari pasaraya besar Tesco layak diterima sebagai penyertaan yang sah di dalam Peraduan ini (“Bukti Pembelian”).

5. Peserta boleh menghantar penyertaan mereka melalui aplikasi WHATSAPP (“Mekanisme Peraduan”).

Cara Penyertaan: Melalui aplikasi WhatsApp

 • o Setiap penyertaan yang lengkap dan dikemukakan hendaklah mengandungi yang berikut:
 • o I. Gambar resit pembelian yang menunjukkan jumlah pembelian produk Kellogg’s Corn Flakes dari pasaraya besar Tesco
 • o II. Nama Penuh Peserta
 • o III. Nombor MyKad
 • Hantar penyertaan melalui menggunakan aplikasi WhatsApp ke nombor 016 8156 516
 • Peserta akan mendapat balasan mesej melalui aplikasi WhatsApp dalam tempoh 72 jam (hari bekerja).
 • Peserta dikehendaki menyimpan semua resit asal (sebagai Bukti Pembelian). Kegagalan membuat demikian akan mengakibatkan pembatalan kemenangan hadiah yang dimenang oleh Peserta tersebut.

6.Peserta boleh menghantar seberapa banyak jumlah penyertaan tetapi setiap SATU (1) resit (dengan pembelian produk Kellogg’s Corn Flakes) layak untuk SATU (1) penyertaan sahaja. Setiap resit hanya boleh digunakan sekali sahaja. Penyertaan Peraduan akan dibatalkan jika resit yang sama digunakan lebih dari SATU (1) kali.

7.Setiap peserta hanya akan layak untuk SATU (1) hadiah Peraduan sahaja.

8.Ganjaran atau hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau sebarang hadiah yang lain.

9.Peserta dikehendaki mengemukakan bukti pengenalan semasa atau sebelum hadiah penebusan untuk tujuan pengesahan penyertaan peserta / pemenang. Resit (Bukti Pembelian) yang tidak boleh dibaca/telah pudar/rosak adalah tidak sah atau layak dan dibatalkan untuk Peraduan ini.

10.Pemenang akan dipilih melalui cara berikut:
o Peserta yang mempunyai jumlah perbelanjaan (keseluruhan tempoh peraduan) yang tertinggi bersama dengan jawapan yang betul kepada soalan yang tertera (di dalam mesej WhatsApp), akan dipilih sebagai pemenang Peraduan ini.

HADIAH & PENEBUSAN
Hadiah Utama : Honda Alpha 110 x 3 pemenang peraduan.
Hadiah Saguhati : Baucar Tunai Tesco RM200 x 20 pemenang peraduan.

* Sejumlah dua puluh tiga (23) hadiah untuk dimenangi. Spesifikasi hadiah dan warna sebenar mungkin berbeza daripada visual dan imej yang terpapar pada bahan-bahan cetakan.

11.Semua keputusan hakim adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat, rayuan atau soalan tidak akan diterima.

12.Pihak penganjur akan menghubungi Pemenang melalui maklumat perhubungan yang dibekalkan semasa proses penghantaran penyertaan.

13.Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi selepas TIGA percubaan setiap hari selama tiga hari berturut-turut (pada hari / waktu kerja, Isnin – Jumaat), penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Peserta dan Peserta seterusnya yang layak akan dipilih.

14.Semua Pemenang mesti menuntut hadiah mereka dalam tempoh SATU (1) bulan selepas dihubungi oleh pihak Penganjur (melalui SMS atau lain-lain bentuk komunikasi). Sekiranya Pemenang gagal untuk menuntut hadiah mereka atau menamakan seorang wakil dalam masa yang diperuntukkan, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan hadiah atau anugerah hadiah kepada pemenang lain. Pemenang perlu mengemukakan bukti identiti untuk menebus / menerima hadiah mereka.

15.Sekiranya Pemenang memerlukan seorang wakil untuk menuntut hadiah bagi pihak mereka, wakil pemenang hendaklah membawa surat kebenaran yang ditandatangani oleh Pemenang bersertakan salinan MyKad pemenang.

16.Pihak Kellogg berhak untuk menyiarkan nama dan gambar pemenang untuk tujuan publisiti.

17.Pihak Kellogg berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa notis terlebih dahulu.

18.Jika atas apa-apa sebab Peraduan ini tidak mampu berlangsung seperti yang dirancang kerana atas sebab (dan tidak terhad) seperti jangkitan oleh virus komputer, pepijat, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab di luar kawalan; pihak penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan penyertaan mana-mana individu (s) yang mengganggu proses penyertaan dan / atau membatalkan, menamatkan, mengubah suai, atau menggantung Peraduan ini.

19.Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta dan / atau entri yang didapati atau disyaki menipu / hacking / menyalahgunakan proses penghantaran Peraduan, operasi Peraduan atau melanggar mana-mana Terma dan Syarat-syarat Peraduan ini.

20.Pihak Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Peraduan ini pada bila-bila masa atas budi bicara mutlaknya tanpa memberi notis terlebih dahulu.

21.Sebagai tambahan kepada Terma dan Syarat ini, arahan dan kaedah peraduan seperti yang dijelaskan di https://www.facebook.com/KelloggsMalaysia/ atau sebaliknya, juga akan mengikat semua Peserta dan penyertaan mereka dalam peraduan ini.

22.Jika berlaku apa-apa percanggahan di antara Terma dan Syarat ini dan terma yang terkandung dalam sebarang bahan promosi untuk peraduan ini, terma yang terkandung di https://www.facebook.com/KelloggsMalaysia/ akan diguna pakai.

23.Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua kos pengangkutan, caj internet, kos peribadi dan / atau sebarang kos, yuran dan / atau apa-apa jenis perbelanjaan oleh peserta berkaitan dengan peraduan ini (sama ada untuk tujuan menyertai, mengambil bahagian dalam atau penerimaan hadiah) atau bagi maksud penebusan hadiah atau perjalanan berkaitan adalah tanggungjawab pemenang. Pihak penganjur, ahli gabungan, ejen-ejen atau agensi peraduan tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kos / caj / yuran / perbelanjaan.

24.Penganjur, sekutunya dan agensi peraduan ini tidak bertanggungjawab atas penyertaan yang hilang, rosak, lewat atau atas sebarang kesilapan teknikal.

25.Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pengadil dan bersetuju dengan terma-terma & syarat-syarat rasmi dan semua keputusan Kellogg Asia Marketing Inc.

26.Dengan menyertai Program ini, peserta memberi kebenaran kepada pihak Penganjur serta syarikat bersekutu dan/atau berkaitannya untuk menggunakan nama, gambar atau imejnya bagi tujuan pengiklanan dan publisiti pada masa hadapan berhubung dengan Program dalam mana-mana dan semua media tanpa pampasan, pemberitahuan atau kebenaran tambahan.

27.Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang dikenal pasti untuk pemeprosesan Peraduan ini, penyemakan untuk tujuan audit, memberi perkhidmatan atau tujuan surat-menyurat dengan anda. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh pihak Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan anda berhubung dengan Peraduan ini. Sila pastikan bahawa maklumat peribadi yang telah anda berikan adalah tepat dan lengkap. Anda boleh akses, mengemaskini serta megubah maklumat anda pada bila-bila masa selepas ini dengan menghubungi kami melalui email atau menulis kepada kami di alamat yang dinyatakan. Anda juga boleh memohon untuk menarikbalik segala maklumat peribadi anda yang telah disimpan di dalam pangkalan data kami (namun demikian, ia adalah tertakluk kepada PDPA 2010 yang membenarkan maklumat peribadi tersebut disimpan oleh kami).

28.Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan perkhidmatan atau untuk berhubung dengan anda. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan anda. Dengan mengemukakan maklumat peribadi anda, kami menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Pengajur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambah baikan produk-produk dan perkhidmatannya.

Sekiranya anda memaklumkan pihak Penganjur melalui talian pelanggannya di +603 7804 4555 bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan anda. Maklumat anda tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan laun untuk kegunaan bebas mereka. Untuk Notis Perlindungan Data Peribadi Pelanggan lengkap pihak Penganjur, sila rujuk laman web pihak Penganjur di https://www.facebook.com/KelloggsMalaysia/

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?