Peraduan Kimball “Mudah & Lazat, Hati Terpikat”


Tempoh Peraduan: 1 Mei 2018 hingga 10 Jun 2018 pada “23:59:59”

Cara

Hadiah

  • Terdapat dua (2) hadiah utama dan lima puluh (50) hadiah saguhati bagi Peraduan ini:
    Hadiah Utama x 2: Jamuan Raya untuk 10 orang bersama selebriti cef Fikree pada sama ada 23 Jun 2018 atau 30 Jun 2018 dan hamper Tupperware bernilai RM1,000. Jamuan akan diadakan di rumah pemenang atau tempat yang dipilih oleh penganjur.
  • Hadiah Saguhati x 50: Hamper Tupperware bernilai RM268

Terma & syarat

TERMA & SYARAT PENYERTAAN
Maklumat mengenai cara-cara memasuki (MENANGI JAMUAN RAYA BERSAMA SELEBRITI CEF FIKREE) [Peraduan] dan hadiah membentuk sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Dengan menyertai Peraduan ini, anda menerima terma-terma dan syarat-syarat ini. Penyertaan yang tidak mengikut terma dan syarat ini akan dibatalkan.

Penganjur: Campbell Soup Southeast Asia Sdn. Bhd. (339867-V)

Cara-cara penyertaan

Kelayakan
1. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia dengan MyKad yang sah, alamat di Malaysia yang sah dan bermastautin di Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 Januari 2018.

2. Golongan individu berikut tidak layak untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini:
a. Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk pasangan mereka]; dan / atau

b. Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pembekal khidmat pengiklanan dan / atau pembekal khidmat promosi pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya], dan ahli keluarga terdekat mereka[suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk pasangan mereka].

Tempoh
1. Peraduan ini akan berlangsung dari 1 Mei 2018 pada pukul “00:00:01” hingga 10 Jun 2018 pada “23:59:59” [Tempoh Peraduan].

2. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah, menangguhkan, menjadualkan semula atau melanjutkan Tempoh Peraduan pada bila-bila masa. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan

Kaedah Kemasukan
1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta dikehendaki melengkapkan kriteria berikut [Kriteria Peraduan]:

i. Beli produk Kimball bernilai RM10 dan ke atas ((berdasarkan amaun dibayar termasuk GST) dalam satu (1) resit rasmi asal sepanjang Tempoh Peraduan.

ii. Satu (1) resit rasmi hanya layak satu (1) penyertaan Whatsapp dengan menjawab soalan berikut dengan betul: Sos Cili Kimball tidak mengandungi pengawet tambahan – “Benar / Salah”

iii. Peserta dikehendaki menghantar gambar resit rasmi bersama jawapan yang betul, nama penuh seperti myKad dan nombor myKad dengan turutan ke +60164547909. Peserta mesti menyimpan resit rasmi asal yang dikemukakan untuk pengesahan pemenang dan penebusan hadiah.

Contoh: JAWAPAN NAMA SEPERTI MYKAD NOMBOR MYKAD

2. Jika anda dipilih sebagai salah satu pemenang, anda dikehandaki hantar resit rasmi asal dan butiran peribadi termasuk nama penuh yang tertera pada MyKad, nombor MyKad, nombor telefon dan alamat rumah untuk tujuan pengesahan.

3. Penyertaan berganda diterima untuk Peraduan ini tetapi setiap penyertaan mesti mempunyai resit rasmi asal dengan pembelian produk Kimball bernilai RM10 dan ke atas yang sah.

4. Untuk menyertai Peraduan ini, setiap penyertaan yang dihantar mesti memenuhi semua kriteria yang digariskan dalam terma dan syarat ini. Mana-mana penyertaan yang tidak lengkap akan dibatalkan secara automatik.

5. Penyertaan boleh dikemukakan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

6. Penyertaan yang tidak dilengkapkan mengikut terma dan syarat ini atau yang diterima selepas tamat Tempoh tidak akan dipertimbangkan. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak boleh difahami tidak akan diambil kira. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap penyertaan yang lewat, hilang atau tersilap.

Tempoh Peraduan
1 Mei 2018 – 10 Jun 2018

Hadiah
1. Terdapat dua (2) hadiah utama dan lima puluh (50) hadiah saguhati bagi Peraduan ini:
Hadiah Utama x 2: Jamuan Raya untuk 10 orang bersama selebriti cef Fikree pada sama ada 23 Jun 2018 atau 30 Jun 2018 dan hamper Tupperware bernilai RM1,000. Jamuan akan diadakan di rumah pemenang atau tempat yang dipilih oleh penganjur.
Hadiah Saguhati x 50: Hamper Tupperware bernilai RM268

2. Pemenang Peraduan akan diumumkan selepas Peraduan berakhir di Laman Facebook Kimball Malaysia. Hanya satu (1) hadiah untuk dimenangi bagi setiap pemenang tidak kira berapa penyertaan dihantar.

3. Hadiah tidak boleh dipindah milik atau ditukar dan jika hadiah (atau sebahagian daripada hadiah) tidak ada atas apa-apa sebab, pihak Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah (atau sebahagian daripada hadiah itu) dengan hadiah lain yang bernilai dan / atau mempunyai spesifikasi yang sama, tertakluk kepada sebarang kelulusan yang diperlukan dari pihak berkuasa berkaitan dengan perjudian, dan pemenang akan diberitahu dengan sewajarnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang perubahan kepada nilai pasaran bagi produk yang ditawarkan sebagai hadiah.

4. Semua kos atau keperluan yang berkaitan dengan hadiah dan juga penebusan hadiah yang lain adalah tanggungjawab pemenang. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa implikasi cukai yang mungkin timbul daripada hadiah dimenangi. Nasihat kewangan bebas harus dirujuk.

5. Pihak Penganjur berhak untuk menolak dari membenarkan pemenang hadiah atau tetamu mereka untuk mengambil mana-mana komponen hadiah jika pihak Penganjur mengikut budi bicara mutlak mereka, mendapati bahawa pemenang hadiah atau tetamu mereka tidak berada dalam keadaan mental atau fizikal yang diperlukan untuk menikmati atau menggunakan hadiah dengan selamat.

Kriteria Penghakiman & Pemilihan Pemenang
1. Penyertaan yang layak akan diadil berdasarkan kriteria berikut:
i. Jawapan yang betul dan tepat
ii. Resit pembelian rasmi dalam Tempoh Peraduan
iii. 50 pemenang dipilih menggunakan formula di bawah:
Bilangan penyertaan yang sah / 50 = XX
Contoh: 780 penyertaan / 50 = 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105… dan seterusnya

2. Pemenang untuk Hadiah Utama akan dipilih daripada penyertaan yang telah menjawab soalan promosi yang betul dan telah menghantar jumlah penyertaan (yang mematuhi Terma & Syarat) berdasarkan jumlah pembelian produk Kimball yang tertinggi dan kedua tertinggi. Sekiranya jumlah pembelian adalah berseri, peserta yang telah menghantar penyertaan terakhir mereka yang terlebih dahulu akan dianggap sebagai pemenang.

3. Semua penyertaan yang diterima oleh pihak Penganjur semasa Tempoh Peraduan, yang mematuhi Kriteria Peraduan [“Penyertaan Layak”], akan dikumpulkan mengikut masa penghantaran (hari / bulan / tahun / jam / minit / saat) ke dalam satu [1] pangkalan data.

Liabiliti dan Tanggungjawab
1. Para peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) akibat pengambilan bahagian dalam Peraduan ini, penebusan dan / atau penggunaan hadiah. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) dalam apa-apa cara sekalipun.

2. Semua pengangkutan, kos rakaman peribadi dan / atau sebarang kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini dan menuntut hadiah adalah tanggungjawab peserta.

3. Penganjur tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, perampasan, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses yang tidak dibenarkan kepada, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kesilapan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan web atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain akibat masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet dan / atau laman web.

4. Peserta juga bersetuju bahawa Penganjur tidak bertanggungjawab dan tidak dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kelewatan, kecederaan atau kerosakan kepada peserta dan / atau komputer mana-mana pihak ketiga, sistem komputer atau peralatan yang berkaitan dengan atau akibat daripada akses kepada, penyertaan dalam Peraduan ini, termasuk bermain, memuat turun sebarang bahan atau maklumat daripada laman web Campbell Soup Southeast Asia atau Kimball dan berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk tanpa had sebarang kegagalan pelayan web, kehilangan, kelewatan atau kerosakan data atau kerosakan lain.

5. Peraduan ini disediakan atas dasar “sedia ada” dan, melainkan dilarang oleh undang-undang, pihak Penganjur secara nyata menolak sebarang jaminan dalam apa jua bentuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti kebolehgunaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran. Pihak Penganjur tidak boleh menjamin dan tidak menjanjikan sebarang keputusan khusus daripada penggunaan laman web korporat Campbell Soup Southeast Asia atau Kimball. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang anda perolehi daripada kami, atau melalui laman web korporat Campbell Soup Southeast Asia atau Kimball akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak dinyatakan di sini.

6. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan bagi sebarang kelewatan dan / atau kegagalan menerima penyertaan yang disebabkan oleh ketidakupayaan Pembekal Perkhidmatan Internet masing-masing [ISP] Syarikat dan / atau rangkaian telekomunikasi untuk menyediakan internet tepat pada masanya dan / atau perkhidmatan dan / atau telekomunikasi yang cekap.

Hak Penganjur
1. Dengan menghantar penyertaan anda untuk Peraduan ini, semua peserta bersetuju dan mengakui bahawa semua hak harta intelek dalam semua penyertaan akan menjadi kepunyaan Penganjur. Penganjur mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan, menyunting, mengubah dan menerbitkan penyertaan yang dikemukakan oleh semua peserta, menyiarkan nama-nama peserta, dalam apa-apa cara yang difikirkannya patut bagi apa-apa iklan, perdagangan, tujuan promosi dan untuk apa-apa sebab lain sekalipun, tanpa sebarang notis kepada peserta dan peserta tidak boleh menuntut hak milik atau apa-apa bayaran atau pampasan berhubung dengan sebarang maklumat ini atau entri mereka. Untuk mengelakkan keraguan, penyertaan yang dikemukakan tidak akan diedit untuk tujuan pengadilan.

2. Penganjur juga berhak, pada bila-bila masa, untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan peserta (termasuk identiti peserta, umur dan alamat). Kesilapan dan ketinggalan boleh diterima mengikut budi bicara Penganjur. Kegagalan oleh pihak Penganjur untuk menguatkuasakan mana-mana hak tersebut pada mana-mana peringkat tidak merupakan penepian hak itu.

3. Jika terdapat pertikaian tentang identiti peserta, pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menentukan identiti peserta.

4. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan atau perbelanjaan (termasuk perbelanjaan undang-undang), kos atau caj yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung atau berturutan) atau apa-apa kehilangan, kerosakan atau kecederaan diri (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung atau berturutan) yang dialami atau dikekalkan, akibat mengambil bahagian dalam Peraduan ini, atau penggunaan mana-mana hadiah, kecuali bagi apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang. Di samping itu, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peraduan tidak termasuk liabiliti bagi apa-apa masalah atau kepincangan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, komputer dalam talian sistem, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, atau kesesakan trafik di Internet atau mana-mana laman web, pembawa telefon pintar atau sebarang campur tangan yang tidak dibenarkan, atau mana-mana kombinasi itu, termasuk apa-apa yang tidak dihantar atas kerosakkan penyertaan kepada pihak Penganjur, kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau mana-mana komputer individu lain yang berkaitan atau akibat daripada penyertaan dalam atau memuat turun atau memuat naik apa-apa bahan-bahan dalam Peraduan ini.

5. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, mengisytiharkan mana-mana atau semua penyertaan yang dibuat oleh seorang peserta tidak sah jika peserta:

a. gagal untuk membuktikan kelayakan mereka untuk menyertai Peraduan ini; atau
b. mengganggu proses penyertaan atau mendapat kelebihan dari gangguan itu;
c. menghantar penyertaan yang tidak selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat

6. Tanpa mengehadkan mana-mana terma di dalam ini, peserta bersetuju untuk menanggung rugi Penganjur bagi apa-apa pelanggaran terma di atas.

7. Jika di atas apa-apa sebab Peraduan ini tidak mampu berlangsung seperti yang dirancang, termasuk akibat jangkitan oleh virus komputer, pepijat, kerugian tuntutan, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal atau apa-apa sebab di luar kawalan Penganjur, yang merosakkan atau menjejaskan keselamatan pentadbiran, keadilan atau integriti atau perilaku yang betul Peraduan ini, pihak Penganjur mengikut budi bicara mutlaknya boleh mengambil apa-apa tindakan yang ada, dan untuk membatalkan, menamatkan, mengubah suai atau menggantung Peraduan ini, tertakluk kepada Peraturan-Peraturan / Kerajaan Negeri.

Terma-terma & Syarat-syarat Lain
1. Semua penyertaan mestilah asli dan tidak melanggar sebarang hak harta intelektual yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Peserta tidak boleh menimbulkan, mengedarkan, mengeluarkan semula atau mengemukakan dalam apa cara sekalipun, mana-mana bahan-bahan yang mengandungi hak-hak harta intelek mana-mana pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, atau maklumat proprietari lain yang dimiliki oleh pihak lain tanpa mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak harta intelek atau maklumat proprietari. Jika anda percaya bahawa hasil kerja anda telah ditiru dan dipaparkan dengan cara yang melanggar hak harta intelek, sila hubungi pihak Penganjur.

2. Pihak Penganjur, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk mengubah suai peraturan dan syarat tanpa sebarang notis terlebih dahulu, jika diperlukan untuk kelancaran Peraduan.

3. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

4. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi Peraturan Peraduan dan Peraturan-Peraturan ini, serta keputusan pihak Penganjur.

5. Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi untuk menjalankan Peraduan dan boleh, untuk tujuan ini, mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan, pembekal hadiah dan, seperti yang dikehendaki, kepada pihak berkuasa Malaysia. Ia adalah syarat penyertaan bahawa peserta memberikan maklumat peribadi seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini. Jika peserta tidak memberikan maklumat dan persetujuan yang diperlukan, borang penyertaan yang peserta akan menjadi tidak sah. Pihak Penganjur berhak, untuk tempoh yang tidak ditentukan, menggunakan maklumat untuk tujuan promosi, pemasaran, publisiti, penyelidikan dan profil, termasuk menghantar mesej elektronik atau menelefon peserta. Para peserta boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi yang seterusnya berbentuk ini daripada pihak Penganjur dengan menghubungi pihak Penganjur. Peserta perlu mengarahkan apa-apa permintaan untuk mengakses, mengemas kini, memadam atau membetulkan maklumat dengan menulis kepada enquiry@kimball.com.my.

6. Peserta memberi kebenaran kepada Penganjur menggunakan nama, rupa, imej dan / atau suara dan resipi peserta sekiranya mereka adalah peserta yang berjaya (termasuk gambar, filem dan / atau rakaman yang sama) dalam mana-mana media di seluruh dunia untuk tempoh yang tidak terhad tanpa ganjaran bagi maksud menggalakkan Peraduan ini (termasuk apa-apa keputusan), dan menggalakkan mana-mana produk dihasilkan, diedarkan dan / atau dibekalkan oleh pihak Penganjur.

7. Apabila peserta mengemukakan apa-apa bahan-bahan melalui Peraduan ini termasuk komen, rakaman dan imej [Kandungan], peserta, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh pihak Penganjur melesenkan dan memberikan pihak Penganjur, sekutu-sekutunya dan sub-lesen bukan eksklusif, bebas royalti, untuk selama-lamanya, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, dan sub-lesen hak untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubahsuaikan, menyesuaikan, menerbitkan dan memaparkan Kandungan tersebut untuk sebarang tujuan di mana-mana media, tanpa pampasan, sekatan ke atas penggunaan, atribusi atau liabiliti. Peserta bersetuju untuk tidak menuntut apa-apa hak moral berhubung dengan penggunaan laman web ini dan menjamin bahawa mereka mempunyai kuasa penuh untuk memberikan hak-hak ini.

8. Peserta bersetuju bahawa mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas Peraduan yang dihantarkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk Kandungan sedemikian, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Pihak Penganjur berhak untuk mengeluarkan sebarang Kandungan tanpa notis apa-apa sebab sekalipun. Peserta menjamin dan bersetuju bahawa:

a. mereka tidak akan mengemukakan apa-apa Kandungan yang menyalahi undang-undang atau penipuan, atau bahawa pihak Penganjur boleh mempertimbangkan sama ada ia melanggar mana-mana harta intelek, privasi, publisiti atau hak-hak lain, memfitnah, menghina, lucah, seksual yang tidak sesuai, ganas, kesat, mengganggu, mengancam, tidak menyenangkan berkenaan dengan bangsa, agama, asal usul atau jantina, tidak sesuai untuk kanak-kanak berumur bawah 18 tahun, atau selainnya tidak sesuai untuk diterbitkan;

b. mereka akan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada mana-mana individu atau harta yang muncul dalam kandungan mereka;

c. mereka akan mendapatkan persetujuan penuh terlebih dahulu daripada mana-mana individu yang telah menciptakan atau mempunyai apa-apa hak dalam Kandungan, untuk kegunaan dan terma di dalam ini bersama-sama;

d. Peraduan mereka tidak boleh mengandungi virus atau menyebabkan kecederaan atau kemudaratan kepada mana-mana individu atau entiti; dan

e. mereka akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, termasuk tanpa had, individu-individu yang mengawal hak cipta, kandungan, fitnah, privasi, publisiti dan akses atau penggunaan komputer atau sistem komunikasi individu lain.

9. Sekiranya Peserta ingin mendedahkan apa-apa isu perlindungan data kepada Penganjur, atau menjalankan mana-mana hak perundangannya, sila hubungi Penganjur di enquiry@kimball.com.my. Penganjur mengambil langkah-langkah di bawah untuk melindungi Perlindungan Data

10. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta itu bersetuju untuk membenarkan pihak Penganjur memproses data peribadi Peserta yang diberikan dalam borang penyertaan untuk tujuan Peraduan ini termasuk tetapi tidak terhad untuk digunakan di dalam Facebook dan Laman Web. Pada masa-masa tertentu pihak Penganjur boleh menggunakan pihak ketiga untuk memproses butir-butir peribadi Peserta. Semua pihak ketiga sedemikian mempunyai kewajipan perundangan untuk tidak menggunakan data peribadi Peserta dalam apa-apa cara selain daripada yang dinyatakan di dalam ini.

11. Di bawah undang-undang Malaysia, hak Peserta termasuk:

a. hak untuk menarik balik persetujuan untuk penggunaan butiran peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Penganjur di enquiry@kimball.com.my dan menyediakan Penganjur dengan nama dan alamat e-mel Peserta supaya Penganjur dapat mengeluarkannya.
b. hak untuk mendapatkan salinan data peribadi yang dipegang pihak Penganjur tentang Peserta [Pihak Penganjur berhak untuk mengenakan bayaran yang kecil untuk melaksanakan hak ini.
c. hak untuk memperbetulkan data peribadi yang tidak tepat yang dipegang pihak Penganjur.

12. Pemeliharaan yang sewajarnya untuk melindungi data peribadi Peserta dengan selamat, dan memerlukan pemproses data pihak ketiga untuk melakukan perkara yang sama. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa Penganjur boleh mengeluarkan data peribadi Peserta jika dikehendaki oleh undang-undang, atau dengan waran geledah, sepina atau perintah mahkamah. Untuk melihat Notis Privasi lengkap, anda boleh melayari http://www.campbellsoup.com.my/Privacy%2bPolicy_9_1.htm

13. Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma & Syarat Peraduan Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.

 

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?