Peraduan ‘Cabaran Gaya Ayam Epik’ Marrybrown


Peraduan ‘Cabaran Gaya Ayam Epik’ Marrybrown ini sesuai disertai oleh penggemar hidangan Ayam Epik Marry Brown.

Dalam peraduan ini anda dikehendaki untuk mengambil gambar atau video “paling epik” dengan hidangan Ayam Epik Marrybrown.

Kemudian Kongsikan gambar atau video tersebut dengan memuat naik di Facebook, Twitter atau Instagram bersertakan hashtag #ayamepik untuk setiap muat naik.

Ayam Epik MarryBrown

Penyertaan akan dinilai oleh panel hakim yang terdiri daripada pengurusan dan perunding agensi Marrybrown berdasarkan kriteria yang digariskan di bawah:

 • a) Penyertaan gambar atau video yang mempunyai nilai kreativiti dan menghiburkan
 • b) Gambar Ayam Epik Marrybrown dalam penyerahan foto atau video.
 • c) Tidak mempunyai kandungan yang boleh menimbulkan kemarahan atau tidak menghormati kaum, agama, seksualiti, kecacatan atau asal usul.

Hadiah yang ditawarkan untuk “Cabaran Gaya Ayam Epik” adalah seperti berikut:

 • Hadiah Pertama: Sony PlayStation 4 & Wang Tunai RM8,000
 • Hadiah Kedua: Sony PS Vita 2000 & Wang Tunai RM5,000
 • Hadiah Ketiga: Sony Xperia L1 & Wang Tunai RM2,000
 • Hadiah ke-4 hingga ke-10: Wang Tunai RM300

sumber

Jadi jika anda ada beli hidangan Ayama Epik Marry Brown dalam tempoh peraduan, bolehlah join peraduan ini.

Tempoh Peraduan: 16 Oktober 2017 hingga 31 Disember 2017

Cara

Untuk meyertai, semua Peserta dikehendaki melengkapkan berikut semasa Tempoh Peraduan:

a) Membeli hidangan Ayam Epik Marrybrown
b) Tangkap gambar atau video paling epik dengan Ayam Epik Marrybrown
c) Kongsikan dengan memuat naik di Facebook, Twitter atau Instagram.
d) Sertakan tanda pagar #ayamepik untuk setiap muat naik.

 

Nasihat dari eMenang: Pastikan gambar atau video yang anda ambil dan Share untuk peraduan ini tidak mendedahkan ‘aurat’. Setiap gambar atau video yang diambil dan di Upload dalam peraduan ini adalah tanggung jawab masing-masing.

Hadiah

Hadiah yang ditawarkan untuk “Cabaran Gaya Ayam Epik” adalah seperti berikut:

 • Hadiah Pertama: Sony PlayStation 4 & Wang Tunai RM8,000
 • Hadiah Kedua: Sony PS Vita 2000 & Wang Tunai RM5,000
 • Hadiah Ketiga: Sony Xperia L1 & Wang Tunai RM2,000
 • Hadiah ke-4 hingga ke-10: Wang Tunai RM300

Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT PENYERTAAN
PERADUAN “CABARAN AYAM EPIK” DIANJURKAN OLEH MARRYBROWN SDN. BHD. (PENGANJUR)

1. Dengan menghantar penyertaan Peraduan Cabaran Ayam Epik (Peraduan)

a) Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat kemasukan ini (“Terma”) yang merangkumi maklumat tentang cara menyertai, bagaimana pemenang akan ditentukan, hadiah dan bagaimana data peribadi dikumpul, disimpan, digunakan dan dikongsi;

b) Anda secara jelas bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma, termasuk khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan, pengekalan, penggunaan dan perkongsian data peribadi; dan

c) Anda mengesahkan bahawa anda tidak melanggar mana-mana undang-undang Negara di mana anda tinggal anda mengenai kesahihan untuk memasuki Peraduan.

2. Penganjur mempunyai hak, secara mutlak dan mempunyai kuasa untuk:

a) meminda atau mengubah mana-mana Terma pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dan dengan memasuki Peraduan anda bersetuju dengan mana-mana Terma yang dipinda. Jika Penganjur mengubah atau memindaTerma yang berkaitan dengan pengumpulan, pengekalan, penggunaan dan/atau perkongsian data peribadi yang telah dikumpulkan, pindaan dan/atau variasi tersebut akan dipaparkan di halaman Facebook Marrybrown di www.facebook.com/ MarrybrownMalaysia/

b) menamatkan atau membatalkan penyertaan mana-mana penyertaan Peraduan para Peserta atau menuntut semula dan/atau membatalkan kelayakan mana-mana Hadiah (ditakrifkan di bawah) pada bila-bila masa jika ia adalah keputusan mutlak Penganjur bahawa terdapat pelanggaran mana-mana Terma oleh Peserta tersebut (sama ada ditemui semasa atau selepas tempoh akhir Peraduan).

3. Penyertaan dalam pertandingan “Cabaran Gaya Ayam Epik” merupakan perjanjian penuh dan tanpa syarat peserta untuk bersetuju dan menerima Terma dan Syarat ini. Marrybrown Sdn Bhd (166331-X) berhak untuk meminda Terma & Syarat mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal.

4. “Kelayakan Penyertaan” bermaksud penghantaran penyertaan yang lengkap oleh Peserta bersama dengan maklumat lain yang diminta. Butiran bagi setiap penyertaan yang diisi dan sah hendaklah ditentukan mengikut budi bicara Penganjur.

5.”Peserta” bermaksud seseorang yang berumur 18 tahun ke atas pada tarikh kemasukan mereka ke Peraduan yang merupakan pemegang pasport dan/atau menetap di Malaysia, dan yang mengemukakan Penyertaan Layak semasa Tempoh Peraduan.

6. Tiada had maksimum dikenakan untuk menyertai Peraduan, tetapi terhad kepada satu penyertaan dalam Tempoh Peraduan (ditakrifkan di bawah).

7. Walau apa yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini. Sekiranya Penyertaan anda tertakluk atau dibatasi oleh undang-undang atau selainnya di mana anda berada, ia akan dianggap sebagai batal sepenuhnya.

8. Tiada pembelian diperlukan untuk memasuki Peraduan. Pekerja dan keluarga terdekat Penganjur dan mana-mana syarikat, penaja dan/atau agensi pengiklanan yang berkaitan, tidak boleh menyertai Peraduan ini

Peraduan Ini

9. Peraduan ini akan berlangsung selama 84 hari, bermula dari 16 Oktober 2017 11:00 (UTC +8:00) bertarikh 31 Disember, Kuala Lumpur Malaysia (“Tempoh Peraduan”)

10. Sebarang penyertaan yang dikemukakan sebelum Tempoh Peraduan atau selepas penutupan Tempoh Peraduan adalah tidak sah.

11. Untuk meyertai, semua Peserta dikehendaki melengkapkan berikut semasa Tempoh Peraduan:

a) Membeli hidangan Ayam Epik Marrybrown
b) Tangkap gambar atau video paling epik dengan Ayam Epik Marrybrown
c) Kongsikan dengan memuat naik di Facebook, Twitter atau Instagram.
d) Sertakan tanda pagar #ayamepik untuk setiap muat naik.

12. Penyertaan akan dinilai oleh panel hakim yang terdiri daripada pengurusan dan perunding agensi Marrybrown berdasarkan kriteria yang digariskan di bawah:
a) Penyertaan gambar atau video yang mempunyai nilai kreativiti dan menghiburkan
b) Gambar Ayam Epik Marrybrown dalam penyerahan foto atau video.
c) Tidak mempunyai kandungan yang boleh menimbulkan kemarahan atau tidak menghormati kaum, agama, seksualiti, kecacatan atau asal usul.

13. Untuk melayakkan diri sebagai pemenang, peserta perlu memuat naik gambar atau video yang menggambarkan pengalaman epik mereka semasa makan Ayam Epic Marrybrown di Facebook dan/atau Instagram dan/atau Twitter dengan tanda pagar #ayamepik. Tiada had penyertaan untuk pesertai menyertai Peraduan ini.

14. Tetapan privasi untuk foto dan video yang menyertai Peraduan ini perlu ditukar menjadi Tatapan Umum di Facebook dan Instagram. Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan penyertaan mana-mana penyertaan yang tidak dapat diakses oleh orang awam dan/atau tidak mengandungi tanda pagar #ayamepik.

Pengumuman Para Pemenang

15. Pemenang akan dimaklumkan secara individu melalui mesej peribadi (“PM”) melalui mesej peribadi Facebook, Instagram atau Twitter. Pemenang akan dikehendaki mengakui menerima PM dan/atau mesej dengan memberikan maklumat seperti yang diminta oleh Penganjur (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama penuh dan alamat) dalam tempoh tujuh (7) hari kepada Penganjur, sekiranya berlaku kegagalan dalam menyediakan seperti yang diminta Penganjur, hadiah akan dibatalkan secara automatik dan Penganjur mempunyai hak untuk menguruskan Hadiah dalam apa jua cara yang difikirkan sesuai.
16. Setelah pengesahan penerimaan Hadiah, nama Pemenang dan hadiah mereka akan dipaparkan di laman Facebook Marrybrown.

Hadiah
17. Hadiah yang ditawarkan untuk “Cabaran Gaya Ayam Epik” adalah seperti berikut:
Hadiah Pertama: Sony PlayStation 4 & Wang Tunai RM8,000
Hadiah Kedua: Sony PS Vita 2000 & Wang Tunai RM5,000
Hadiah Ketiga: Sony Xperia L1 & Wang Tunai RM2,000
Hadiah ke-4 hingga ke-10: Wang Tunai RM300

18. Penganjur berhak mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk menangani sebarang Hadiah yang tidak dituntut dengan apa-apa cara.

19. Pemenang akan, jika dikehendaki oleh Penganjur, memberikan Kad Pengenalan/Pasport asalnya untuk pengesahan bukti kelayakan untuk menerima Hadiah.
Keputusan Penganjur
20. Keputusan Penganjur tentang sebarang perkara berkaitan dengan Peraduan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kelayakan kemasukan, penyertaan pemenang dan Pemenang adalah muktamad dan mengikat. Sebarang aduan berkaitan keputusan Peraduan atau Penganjur tidak akan dilayan.

Publisiti
21. Dengan menyertai Peraduan, para Peserta:
a) jika berkenaan, bersetuju dengan penggunaan nama dan/atau kesukaan mereka, tanpa pampasan, oleh Penganjur dan/atau mana-mana yang diberi kuasa oleh Penganjur;

b) jika berkenaan, memberikan Penganjur dan mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh oleh Penganjur sama ada hak dan lesen bebas royalti yang tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, kekal dan bebas royalti untuk menggunakan apa jua bahan yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada kemasukan mereka ke dalam Peraduan, dan apa-apa rakaman atau bahan lain yang ciri-ciri atau sebaliknya termasuk Pemenang (secara kolektif, “Hasil Kerja”) dengan apa-apa cara, untuk apa-apa maksud yang Penganjur angap bersesuaian, dalam semua bentuk media yang kini diketahui atau dicipta;

c) setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, mengetepikan apa-apa hak moral atau hak yang sama yang mungkin mereka ada dalam Hasil Kerja atau mana-mana bahagiannya di seluruh dunia; dan

d) berjanji untuk tidak membantah sebarang penggunaan Hasil Kerja oleh Penganjur atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh Penganjur.

Data Peribadi
22. Dengan menyertai Peraduan ini, para Peserta secara jelas bersetuju dengan Polisi Data Penganjur yang ditetapkan pada akhir Terma ini


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?