Peraduan Produk KK


Berpeluang memenangi Hadiah baucar tunai KK Mart dengan menyertai Peraduan Produk KK. Dengan setiap pembelian mana-mana Produk KK  di kedai KK SUPER MART anda layak untuk menyertai peraduan ini.

Contoh Produk KK

high kk roti

Roti High 5 & KK. Kalau anda beli roti ni di kedai KK Mart pun anda layak untuk join peraduan ni. Gunakan resit pembelian tu untuk join peraduan ini.

kk tissue

Tisu keluaran KK Mart.

Pemenang dalam peraduan ditentukan secara lucky draw. Walaupun hantar 1 penyertaan peluang nak menang hadiah tu tetap ada.

Sepanjang peraduan ini berlangusng, setiap minggu  akan ada 6 pemenang. 

Seorang pemenang akan dipilih dan akan memenangi hadiah baucaa tunai KK mart bernilai RM500 manakala 5 pmenang lagi akan diplih dan akan menerima baucar tunai KK Mart bernilai RM 100.

Tempoh mingguan adalah seperti berikut:

  • Minggu 1: 01/10 – 07/10/2015,
  • Minggu 2: 08/10 – 14/10/2015,
  • Minggu 3: 15/10 – 21/10/2015,
  • Minggu 4: 22/10 – 28/10/2015

Untuk hadiah Utama, hadiahnya ialah  Samsung Galaxy Note 5 untuk seorang pemenang.

Untuk lebih detail cara-cara penyertaan sila lihat dibawah.

Tempoh peraduan: 1 Oktober- 28 Oktober 2015

Nasihat dari eMenang: Jangan beli semata-mata untuk join peraduan ni sebab nanti kalau tak menang hadiah frust pulak. Kalau ada keperluan untuk beli atau guna baru beli., resit pembelian tu bolehlah digunakan untuk sertai peraduan ni.

Cara Penyertaan

cara pnyertaan

Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan Melalui Pesanan WhatsApp/weChat/LINE:

1. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya satu [1] PRODUK KK [“PRODUK KK”] dari mana-mana kedai KK SUPER MART sepanjang Tempoh Peraduan, dapatkan resit bercetak dengan bukti pembelian PRODUK KK [“BP”], tulis nama & nombor MyKad anda pada resit, tangkap gambar BP, dan hantar gambar melalui Pesanan WhatsApp/weChat/LINE. Penganjur TIDAK AKAN menjawab dengan sebarang laporan perakuan untuk mana-mana penyertaan  WhatsApp/weChat/LINE yang dihantar.

2. Setiap peserta layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan WhatsApp/weChat/LINE dengan syarat setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] BP unik dan butir-butir dikehendaki untuk layak. Setiap penyertaan WhatsApp/weChat/LINE dikenal pasti mengikut nombor MyKad dan BP yang dikemukakan dalam penyertaan WhatsApp/weChat/LINE.

3. Penganjur berhak untuk meminta bukti BP untuk pengesahan. Peserta MESTI menyimpan BP asal yang dikemukakan dalam penyertaan WhatsApp/weChat/LINE untuk pengesahan Pemenang dan penebusan Hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan BP apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan daripada Peraduan.

4. Penganjur juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

p/s Jaga beli semata-mata untuk join peraduan ni, kalau ada keperluan nak beli baru beli.

Hadiah

hadiah kk

Terma & Syarat

Penganjur & Kelayakan:
1. PERADUAN PRODUK KK[“Peraduan] dianjurkan oleh KK Supermart & Superstore  Sdn. Bhd. [619651-M] [“Penganjur”] dan dibuka kepada semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun dan ke atas pada 1/10/2015 [setiap individu dan secara kolektif “Peserta”]. Bukti dokumen pengenalan mungkin diperlukan.

2. Individu berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini: [a] Kakitangan Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik (dan suami/isteri mereka)]; dan/atau [b] Wakil, kakitangan, pekerja dan ejen pembekal khidmat pengiklanan dan/atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitan masing-masing] dan ahli keluarga terdekat mereka [suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik (dan suami/isteri mereka)].

3. Penganjur berhak untuk mengecualikan dan/atau membatalkan kelayakan Peserta yang tidak termasuk dalam kategori Peserta dan/atau yang melanggar Syarat dan Peraturan Peraduan tanpa memberi sebarang penerangan dan/atau penjelasan.

Tempoh:
1. Peraduan akan bermula dari 01/10/2015 hingga 28/10/2015 [“Tempoh Peraduan”]. Penganjur berhak secara mutlak untuk mengubah, menangguh, menjadualkan semula dan/atau melanjutkan Tempoh Peraduan dan/atau membatalkan/menamatkan Peraduan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu.

Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaan Melalui Pesanan WhatsApp/weChat/LINE:

1. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya satu [1] PRODUK KK [“PRODUK KK”] dari mana-mana kedai KK SUPER MART sepanjang Tempoh Peraduan, dapatkan resit bercetak dengan bukti pembelian PRODUK KK [“BP”], tulis nama & nombor MyKad anda pada resit, tangkap gambar BP, dan hantar gambar melalui Pesanan WhatsApp/weChat/LINE. Penganjur TIDAK AKAN menjawab dengan sebarang laporan perakuan untuk mana-mana penyertaan  WhatsApp/weChat/LINE yang dihantar.

2. Setiap peserta layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan WhatsApp/weChat/LINE dengan syarat setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] BP unik dan butir-butir dikehendaki untuk layak. Setiap penyertaan WhatsApp/weChat/LINE dikenal pasti mengikut nombor MyKad dan BP yang dikemukakan dalam penyertaan WhatsApp/weChat/LINE.

3. Penganjur berhak untuk meminta bukti BP untuk pengesahan. Peserta MESTI menyimpan BP asal yang dikemukakan dalam penyertaan WhatsApp/weChat/LINE untuk pengesahan Pemenang dan penebusan Hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan BP apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan daripada Peraduan.

4. Penganjur juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

Hadiah Mingguan:
1. Hadiah Mingguan bagi Peraduan dibahagi kepada dua [2] peringkat. Tempoh mingguan adalah seperti berikut:

  • Minggu 1: 01/10 – 07/10/2015,
  • Minggu 2: 08/10 – 14/10/2015,
  • Minggu 3: 15/10 – 21/10/2015,
  • Minggu 4: 22/10 – 28/10/2015

2. Peringkat 1 – Hadiah Sagu Hati Mingguan: Terdapat lima [5] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk lima [4] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah dua puluh lima [20] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

3.  Setiap Pemenang yang terpilih akan memenangi Hadiah Sagu Hati Mingguan berupa vaucer tunai KK SUPER MART bernilai Ringgit Malaysia Satu Ratus [RM100].

4. Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Sagu Hati Mingguan setiap minggu.

5. Peringkat 2 – Hadiah Utama Mingguan: Terdapat satu [1] Hadiah Utama Mingguan untuk empat [4] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah empat [4] Hadiah Utama Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

6. Setiap Pemenang yang terpilih akan memenangi Hadiah Utama Mingguan berupa vaucer tunai KK SUPER MART bernilai Ringgit Malaysia Lima Ratus [RM500].

7. Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Utama Mingguan sepanjang Tempoh Peraduan.

8. Peringkat 3 – Hadiah Super Utama: Terdapat satu [1] Hadiah Super Utama untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

Liabiliti & Tanggungjawab:
1. Semua pemenang akan menerima pemberitahuan melalui telefon. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan melalui telefon tidak diangkat atau lewat diterima oleh Pemenang. Pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua Hadiah dan juga terma dan syarat yang disertakan bersama semua Hadiah berkenaan, jika ada. Senarai pemenang akan diumumkan di laman sosial penganjur.

2. Pemenang dan/atau waris mereka hendaklah bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kehilangan nyawa] akibat mengambil bahagian dalam Peraduan, menuntut dan/atau menggunakan Hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur daripada sebarang liabiliti.

3. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menuntut Hadiah adalah tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.

Hak Penganjur:
1. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menilai semula dan mengubah proses pemilihan Pemenang Hadiah yang terkandung di dalam ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Keputusan pengadil adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan selepas itu.

2. Penganjur berhak, atas budi bicara mutlaknya, menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang senilai dengannya, pada bila-bila masa, tanpa memberi notis terlebih dahulu. Hadiah tidak boleh dipindah milik dan semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai, kredit, barangan lain atau baucar, sama ada secara sebahagian atau sepenuhnya.

3. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta bersetuju dan memperakui bahawa semua hak milik intelektual padanya menjadi milik Penganjur dan setiap Peserta membenarkan Penganjur mengumpul, menggunakan, memproses dan/atau mendedahkan mana-mana dan semua maklumat peribadi Peserta termasuk tanpa terhad kepada nama, gambar atau imej Peserta untuk tujuan Peraduan, termasuk aktiviti pengiklanan, publisiti, pemasaran dan promosi yang dijalankan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Penganjur, dalam mana-mana media dan tanpa pampasan, pemberitahuan atau kebenaran tambahan, dan sebarang aktiviti sampingan lain yang berkaitan dengan Peraduan. Pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.

Terma & Syarat:
1. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta memberi kebenaran kepada Penganjur untuk memproses data peribadi Peserta yang diberikan dalam borang penyertaan untuk tujuan Peraduan termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan di Halaman Peminat dan Laman Web.

2. Gambar Hadiah yang ditunjukkan dalam borang penyertaan Peraduan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada hadiah sebenar.

3. Syarat dan Peraturan Peraduan dan kaedah penyertaan Peraduan boleh dipinda dari masa ke masa dan akan diguna pakai berbanding sebarang peruntukan atau pernyataan yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi atau pengiklanan lain bagi Peraduan. Peserta amat dinasihatkan supaya melayari laman sosial Penganjur dari masa ke masa untuk memastikan mereka menyedari sebarang perkembangan dan perubahan yang dibuat.
4. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Syarat dan Peraturan Peraduan, serta keputusan Penganjur.

Jika ada pertanyaan boleh tanya di SINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?