Peraduan Cabaran Mega Huggies Dry


Sertai peraduan Cabaran Mega Huggies Dry dan menangi hadiah bernilai lebih daripada RM100,000! Anda boleh dapatkan borang di pasaraya terdekat atau muat turun borang di sini .

Untuk menyertainya sila lihat cara-caranya seperti dibawah.  Tempoh peraduan 5 Mei – 30 Jun 2013.

huggies cara

Hadiah

hadiah huggies

TERMA DAN SYARAT PERADUAN CABARAN MEGA HUGGIES® DRY

Pihak penganjur & Kelayakan

1. Peraduan Cabaran Mega Huggies® Dry (“Peraduan”) yang dianjurkan oleh Kimberly-Clark Trading (M) Sdn Bhd [Syarikat No 34923-A] (“Penganjur”)

2. Peraduan ini adalah terbuka kepada semua penduduk Malaysia dengan Kad Pengenalan yang sah yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 Mei 2013 (“Peserta”). Golongan individu berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:

a. Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat-syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami atau isteri]; dan / atau

b. Wakil, kakitangan, pekhidmat dan / atau ejen pengiklanan dan / atau pembekal khidmat promosi Penganjur [termasuk syarikat-syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami atau isteri].

3. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini, dan apa-apa keputusan (s) Pihak Penganjur

Penghantaran Penyertaan dan Kriteria Kelayakan

1. Peraduan ini akan berlangsung dari 5 Mei, 2013 (00:00) hingga 30hb Jun 2013 (23:59:59) [“Tempoh Peraduan”]. Pihak Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.
Mekanik Peraduan, penyerahan penyertaan & Kriteria Kelayakan

 1. Sebarang pembelian produk Huggies® Dry (Newborn, Small, Medium, Large, Extra Large, atau XXLarge saiz lampin) bernilai RM29.00 atau ke atas dalam satu resit semara tempoh peraduan melayakkan anda untuk menyertai Peraduan ini. Hanya produk Huggies® Dry edaran Pihak Penganjur sahaja layak diterima.
 2. Pada Langkah 2 (dua), Peserta mesti padankan ciri-ciri Huggies® Dry yang diperbaharui dengan penerangan yang betul yang disediakan pada borang peraduan. Pada Langkah 3 (tiga), Peserta dikehendaki berkongsi pengalaman Peserta semasa mengggunakan Huggies® Dry baru dengan melengkapkan kenyataan “Saya telah mencuba Huggies® Dry baru dan saya percaya bahawa…”.
 3. Bukti Pembelian (“BP”) adalah resit asal yang jelas menunjukkan pembelian mana-mana produk disenaraikan dalam peraduan ini dalam SATU resit tunggal dan tarikh pembelian adalah dalam tempoh peraduan. Peserta mesti menjawab SEMUA soalan pada borang peraduan dengan betul dan melampirkan BP untuk mengambil bahagian dalam Peraduan ini.
 4. Setiap BP sah untuk 1 (satu) penyertaan SAHAJA. Setiap peserta berhak dan layak menghantar lebih daripada satu (1) penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan 1 (satu) BP setiap satu sampul surat. Sampul surat yang mengandungi berbilangan penyertaan atau BP akan dibatalkan. Salinan fotostat borang penyertaan diterima, dengan syarat mereka adalah mudah dibaca dan original.
 5. Semua penyertaan mesti dilengkapkan dengan SEMUA butiran peribadi yang diperlukan, jawapan yang betul untuk semua soalan pada borang peraduan dan mesti diiringi oleh BP. Penyertaan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca, mengandungi jawapan yang tidak betul, diganggu, dicuri, dipalsukan, dicacatkan atau dengan BP tidak sah dan/atau tidak boleh dibaca akan dianggap batal dan tidak sah.
 6. Semua penyertaan mesti dihantar melalui pos biasa ke alamat yang dinyatakan pada borang peraduan iaitu Peraduan Cabaran Mega Huggies Dry, P.O. Box 8615, Pejabat Pos Kelana Jaya, 46793 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 7. Penyertaan yang diterima melalui penghantaran tangan, perkhidmatan kourier, PosLaju dan/atau kaedah penghantaran yang lain akan dibatalkan secara automatik. Setiap sampul surat yang dikirim mestilah mempunyai bayaran pos yang mencukupi. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang dikirim melalui pos yang tidak diterima kerana kekurangan bayaran pos. Bukti pengiriman tidak menandakan bukti penerimaan oleh Pihak Penganjur.
 8. Setiap borang penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan akan diperuntukkan satu nombor siri [s] dalam perintah borang penyertaan diterima.

Mekanik Penyertaan secara Online, penyerahan penyertaan & Kriteria Kelayakan

1. Coretkan pengalaman peserta yang mendapatkan SHARE tertinggi melalui app Cabaran Mega Huggies Dry di Facebook Huggies Malaysia (https://apps.facebook.com/cabaranmegahuggies) akan memenangi patung Ladybird atau Bee (sementara stok masih ada).

2. Tempoh penyertaan online ini akan dijalankan selama 8 minggu dari 14 Mei 2013 (05:00:00) hingga 8 Julai, 2013 (23:59:59).

3. Hanya coretan unik akan dikira sebagai penyertaan baru app Cabaran Mega Huggies Dry di Facebook Huggies Malaysia.

4. Terdapat 48 (empat puluh lapan) hadiah patung Ladybird dan Bee sahaja untuk ditebus sepanjang tempoh penyertaan online. 12 (dua belas) peserta dengan SHARE tertinggi akan dipilih setiap 2 (dua) minggu.

5. Setiap peserta layak memenangi 1 (satu) hadiah sahaja sepanjang tempoh penyertaan online. Hadiah

 1. Semua penyertaan layak yang disertakan dengan BP yang berjumlah RM29.00 atau lebih akan layak secara automatik menyertai Peraduan ini.
 2. Setiap pemenang layak memenangi hanya 1 [satu] hadiah sepanjang Tempoh Peraduan Hadiah Saguhati, Hadiah Kedua atau Hadiah Utama. Sebagai contoh, jika peserta dipilih sebagai pemenang Hadiah Saguhati dan kemudiannya dipilih sebagai pemenang Hadiah Utama sepanjang Tempoh Peraduan, peserta hanya akan menerima Hadiah Utama, hadiah nilai lebih tinggi.
 3. Terdapat sejumlah 55 Hadiah Saguhati (lima puluh lima) untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan. Setiap pemenang Hadiah Saguhati akan memenangi 1 (satu) Apple iPad Mini 16GB WI-FI berdasarkan Harga Saranan Pasaran RM999.00 dan 1 (satu) pek Huggies® Dry Super Jumbo
 4. Terdapat sebanyak 1 (satu) Hadiah Utama dan 2 (dua) Hadiah Kedua untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan. Hadiah Utama adalah RM25,000 wang tunai dan 1 (satu) bulan bekalan Huggies® Dry. Hadiah Kedua RM12,000 wang tunai dan 1 (satu) bulan bekalan Huggies® Dry. 1 (satu) bulan bekalan Huggies® Dry dikira berdasarkan purata 4 (empat) keping lampin untuk penggunaan setiap hari selama 30 (tiga puluh) hari untuk mencapai sejumlah 120 (seratus dua puluh) keping.
 5. Pemilihan pemenang akan berdasarkan penyertaan dengan jawapan yang betul untuk SEMUA soalan dan memberikan jawapan yang paling kreatif untuk soalan dalam Langkah 3 (tiga) yang di dalam Mekanik Peraduan, penyerahan penyertaan & Kelayakan seksyen Kriteria.
 6. Keputusan Pihak Penganjur atas semua anugerah hadiah hendaklah menjadi muktamad dan mengikat semua Peserta

Penebusan Hadiah

1. Senarai pemenang akan diumumkan di laman web (www.huggies.com.my) Pihak Penganjur. Semua pemenang [Hadiah Saguhati, Hadiah Kedua dan Hadiah Utama] akan dimaklumkan melalui telefon. Semua hadiah mesti dituntut daripada Pihak Penganjur dalam tempoh 3 (tiga) bulan daripada tarikh surat pemberitahuan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik.

2. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya bukan penerimaan atau penghantaran lewat pemberitahuan pos kepada pemenang. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi untuk apa-apa sebab selepas sekurang-kurangnya tiga (3) percubaan oleh Pihak Penganjur atau ejen untuk menghubungi pemenang.

3. Untuk menuntut hadiah, pemenang mesti mengemukakan surat pemberitahuan dan kad pengenalan mereka bagi tujuan pengenalan sebagai bukti identiti. Sekiranya penuntut tidak boleh dikenalpasti, hadiah akan dibatalkan selepas tempoh koleksi seperti yang tertera di syarat penebusan hadiah di atas dan sebarang pertanyaan selepas itu tidak akan dilayan.

4. Hadiah mesti dituntut oleh pemenang melainkan Pihak Penganjur menurut budi bicaranya membenarkan seorang pemenang untuk melantik seorang wakil untuk menuntut hadiah. Dalam keadaan sedemikian, wakil pemenang akan diperlukan menghasilkan Kad Pengenalan asal mereka dan satu surat kebenaran daripada pemenang bersama-sama dengan salinan sah Kad Pengenalan pemenang untuk mengumpul hadiah, sekiranya gagal, hadiah tersebut akan ditarik balik selepas tempoh pungutan mengikut syarat penebusan hadiah di atas dan sebarang pertanyaan atau permintaan tidak akan dilayan selepas itu.

5. Pihak Penganjur berhak untuk menolak sebarang penyertaan mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya tanpa perlu memberi sebarang sebab.

6. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilai, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah-hadiah tidak boleh dipinda milik dan akan diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan kredit dan barangan lain atau baucar secara sebahagian atau sepenuhnya. Dalam apa-apa keadaan pun Pihak Penganjur, sekutu atau anak syarikatnya tidak bertanggungjawab kepada Peserta untuk apa-apa jumlah hadiah yang lebih besar daripada nilai hadiah yang diberikan kepada pemenang di bawah terma dan syarat Peraduan ini.

7. Semua pemenang mesti mematuhi semua terma dan syarat yang ditetapkan oleh Penganjur, yang hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada menandatangani dokumen pengakuan yang berkaitan oleh pemenang, sebelum mana-mana hadiah dituntut, sekiranya gagal di mana Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan hadiah dari pemenang tertentu.

8. Sebarang keputusan Pihak Penganjur berkenaan Peraduan ini hendaklah muktamad dan sebarang surat-menyurat (lisan atau bertulis) akan dilayan. Semua pemenang mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan hadiah dan juga terma dan syarat yang disertakan bersama hadiah, jika ada.

9. Pihak Penganjur berhak untuk mengubahsuai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini dan mengubah suai terma dan syarat Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

10. Terma dan syarat ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya wujud ketidakseragaman antara versi tersebut, Terma dan Syarat Bahasa Inggeris yang tertera di laman web (www.huggies.com.my) akan diguna pakai.

Untuk Terma dan Syarat penuh, sila rujuk kepada Terma dan Syarat yang tertera di laman web www.huggies.com.my

 


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?